Ruim 30% van de asielaanvragen die in de aanmeldcentra van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in behandeling zijn genomen in 2004 zijn tweede of volgende asielaanvragen. Het totale aantal asielaanvragen bedroeg 9.800. Het aantal reguliere aanvragen voor een machtiging voorlopig verblijf (mvv) is in 2004 met 15% gedaald ten opzichte van het jaar 2003. Van 65.000 naar 55.600 aanvragen. Circa 73% van deze aanvragen betreft gezinsvorming/-hereniging en 30% van de mvv-aanvragen is afkomstig uit Turkije en Marokko. Dit staat in de jaarresulaten van de IND over 2004.

Verder heeft de IND door de overname van taken van de Vreemdelingenpolitie in 2004 veel meer aanvragen voor een verblijfsvergunning in behandeling genomen en daarop beslist dan voorgaande jaren. Zo werd er in 2004 in ruim 120.000 reguliere verblijfsvergunningsaanvragen (studie, arbeid, au-pair, gezinsvorming etc.) door de IND beslist, terwijl dit aantal in 2003 nog 12.800 bedroeg en werden er 188.000 vreemdelingendocumenten gemaakt. De overname van taken bracht in de zomer van 2004 tevens automatiseringsproblemen met zich mee, waardoor er een tijdelijke stagnatie in de afhandeling van aanvragen ontstond. Een groot aantal maatregelen heeft echter spoedig tot een herstel van de dienstverlening gezorgd.

In 2004 zijn in totaal 26.700 asiel beroepszaken behandeld. In 79% van de gevallen zijn deze beroepszaken ongegrond verklaard t.o.v. 87% het jaar daarvoor. De jaren daarvoor bedroeg dit percentage respectievelijk 84% (2002), 72% (2001) en 75% (2000).

Een thema dat ook veel aandacht heeft gevraagd binnen de IND in 2004 was de introductie van het nieuwe beleid inzake kennismigranten. De IND heeft een speciaal loket voor kennis- en arbeidsmigratie ingericht, waar de aanvragen voor kennismigranten snel en zorgvuldig worden afgehandeld. In beginsel worden de aanvragen die bij dit loket worden ingediend binnen twee weken afgehandeld. Op dit moment zijn zon 450 bedrijven en (onderwijs) instellingen toegelaten tot de kennismigrantenprocedure, waardoor zij de mogelijkheid hebben aanvragen bij het speciale IND-loket in te dienen.

In 2004 ontving de IND in absolute aantallen meer klachten dan in 2003. Omdat de IND ook meer taken heeft uitgevoerd en derhalve ook veel meer beslissingen heeft genomen is het aantal klachten relatief gezien nagenoeg gelijk gebleven. In totaal is in 3% van de reguliere aanvragen een klacht ingediend, in 5% van het totaal aantal asielprocedures en bij 3% van de naturalisatieprocedures. Merendeels gingen de klachten over termijnoverschrijding.

bron:MinJus