Discriminatie kent vele
verschijningsvormen, die diep ingrijpen in de maatschappelijke
participatie van grote groepen inwoners van Nederland. Zo blijkt
uit het Jaarverslag 2006 van de Commissie Gelijke Behandeling
(CGB). Het onderscheid varieert van vrouwelijke medewerkers die
minder betaald krijgen dan hun mannelijke collega’s tot
hypothecair financiers die huizenkopers vanwege bijvoorbeeld hun
nationaliteit slechtere hypotheekcondities bieden.

In 2006 bedroeg het aantal ingediende
verzoeken om een oordeel van de CGB 694, tegenover 621 verzoeken in
het jaar daarvoor. In 2006 bracht de CGB zeventien adviezen uit
(2005: zes) en 261 oordelen (2005: 245). In 46% van de gevallen was
sprake van verboden onderscheid.

De adviezen van de CGB hadden betrekking
op zaken als leeftijdsonderscheid bij sollicitaties, afschaffing
van zwangerschapsuitkeringen voor zelfstandigen en wetsvoorstellen
tot wijziging van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap
of chronische ziekte.

Gekeken naar de effecten van de oordelen
van de CGB, blijkt dat in 67% van de gevallen waarin follow-up
mogelijk was, het oordeel ook daadwerkelijk werd opgevolgd.
Opmerkelijk is de stijging van het aantal zaken, waarin voortaan
structureel gevolg wordt gegeven aan de oordelen: van 44% in 2005
naar 60% in 2006. Enkele voorbeelden:

in zaken waarbij onderscheid op grond van
handicap/chronische ziekte is gemaakt, is het beleid aangepast
(oordeel 2006-118, 137 en 197);

de Nederlands Vereniging van Banken en het
Contactorgaan Hypothecair Financiers hebben hun gedragscode
aangepast, waardoor allochtonen nu minder belemmeringen ondervinden
bij het afsluiten van een hypotheek (onderzoek uit eigen
beweging);

een technische handelsonderneming die een
werkneemster minder betaalde dan haar mannelijke collega’s,
laat het loongebouw opnieuw vaststellen en heeft het loon van de
werkneemster in haar voordeel aangepast (oordeel 2006-97);

het bestuur van een aantal basisscholen
heeft het beleid aangepast, waardoor stagiaires niet meer omwille
van hun hoofddoek worden geweigerd (2006-144).

Alex Geert Castermans, voorzitter van de
CGB, benadrukt dat gelijke behandeling respect voor verschil
impliceert: “Uitgangspunt van de gelijkebehandelingswetgeving
is dat ieder met behoud van identiteit moet kunnen deelnemen aan
het maatschappelijk leven, zonder dat hij op grond van vooroordelen
of gevoeligheden van anderen wordt achtergesteld. De Commissie
Gelijke Behandeling is er om de ruimte voor anders zijn te
bewaken.”

Bron: Commissie Gelijke Behandeling