Donderdag 8 maart reikte PvdA minister
Plasterk van emancipatie de Joke Smit prijs uit aan JAMES, een
groep van vijf creatieve en initiatiefrijke vrouwen uit Groningen.
JAMES – de voorletters van de vrouwen vormen de naam –
bedenkt belangeloos projecten ter bevordering van de participatie
van vrouwen. De vrouwen gebruiken hun kennis, ervaring en
achtergrond en hun netwerk om vervolgens bestaande organisaties bij
elkaar ter brengen voor de uitvoering van het project.

In het noorden van het land bestaan op
deze manier al tal van bijzondere projecten. Zoals bijvoorbeeld het
project Matriamarkt waarin vrouwen worden toegerust en opgeleid als
zelfstandig ondernemer in de persoonlijke dienstverlening. De
resultaten zijn goed en houden ook op de langere termijn stand.

De Joke Smit prijs is een regeringsprijs
die elke twee jaar wordt uitgereikt aan een persoon, groep of
instantie die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de
verbetering van de positie van vrouwen. Dit jaar is vooral gekeken
naar de maatschappelijke participatie van vrouwen. De prijs, die
voor de elfde keer wordt uitgereikt, bestaat uit een kunstwerk en
een bedrag van € 10.000,-.

bron:OCW