Steven van Eijck, Commissaris Jeugd- en
jongerenbeleid, heeft vandaag aan Maria van der Hoeven, minister
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zijn advies over het speciaal
onderwijs aangeboden. Dit advies ‘Groeistuipen in het
speciaal onderwijs’ is zijn vierde sturingsadvies aan het
kabinet. Voor de uitvoering van het advies is circa 207 miljoen op
jaarbasis nodig.

Kind centraal, juist in het speciaal
onderwijs

Ook in dit sturingsadvies stelt Van Eijck
het kind centraal. Het lijkt een open deur maar de noodzaak is ook
in het speciaal onderwijs zichtbaar. Met sommige kinderen is iets
mis. Ze zijn autistisch of hebben gedragsproblemen. Deze kinderen
verdienen ook onderwijs dat het beste in ze naar boven haalt. Ze
moeten geholpen worden om een diploma, baan en inkomen te bereiken.
Van Eijck signaleert dat we in Nederland vooral indiceren op wat
een kind niet kan. Dat moet afgelopen zijn. Het uitgangspunt moet
zijn wat we wel kunnen bereiken en welke hulp daarvoor nodig
is.

Explosieve groei

Sinds 2000 is het aantal plaatsingen in
het (voortgezet) speciaal onderwijs met bijna 50% gegroeid. Er zijn
nu zestien keer meer leerlingen in het basisonderwijs die ambulante
begeleiding krijgen. De Regionale Expertise Centra (REC) hebben
ervoor gezorgd dat extra begeleiding voor leerlingen beter
bereikbaar is geworden. Er is één loket voor ouders
en school gekomen. De groei heeft ook knelpunten met zich
meegebracht. Er zijn wachtlijsten ontstaan. Van Eijck is door
minister Van der Hoeven om advies gevraagd. Hij adviseert om de
REC’s ruimte te geven budgetten flexibeler in te zetten. Ook
vindt hij dat de incidentele groeiregelingen structureel moeten
worden.

Regulier onderwijs versterkt

Kinderen met handicaps of specifiek
problemen hebben extra aandacht nodig, liefst binnen het reguliere
onderwijs. Gewoon op de school in de buurt. Nu stromen er nog
onnodig kinderen uit naar het speciaal onderwijs. De zorg op de
reguliere school moet beter. Scholen moeten hierover verantwoording
afleggen. Ook is meer aandacht binnen de Pabo nodig voor omgaan met
leerlingen met gedragsproblemen.

Resultaten speciaal onderwijs beter

Als het niet anders, moeten kinderen met
handicaps of specifieke problemen onderwijs volgen in speciaal voor
hen bestemde scholen. Nu behaalt nog geen 5% van de leerlingen die
uitstromen uit het voortgezet speciaal onderwijs voor
gedragsproblemen een diploma. Van Eijck wil dat leerlingen in het
speciaal onderwijs meer vakopleidingen kunnen volgen en
gemakkelijker diploma’s kunnen behalen door
deelkwalificaties. Ook is Van Eijck van mening dat voor de 2.500
jongeren die in een justitiële jeugdinrichting verblijven het
onderwijs in de zomermaanden gewoon door moet lopen.

Groei gaat door

De lage deelname van allochtone jongeren
in het speciaal onderwijs noemt Van Eicjk opvallend. Het onderwijs
moet zich inspannen om ook allochtone jongeren te bereiken, zodat
zij met extra begeleiding een beter perspectief op de arbeidsmarkt
krijgen. De groei die de afgelopen jaren al in het speciaal
onderwijs zichtbaar is, zal dan ook zeker nog verder toenemen. Hij
adviseert om in het beleid met deze groei rekening te houden.

Investeringen verdienen zich terug

Van Eijck heeft het ministerie van
OC&W gevraagd om een schatting te maken van de financiële
gevolgen van het advies. Het gaat om 207 miljoen extra per jaar.
Hiervan is ongeveer de helft om de verwachte groei te betalen. De
andere helft is voor investeringen in de kwaliteit van het
onderwijs. Deze moeten ertoe leiden dat leerlingen een plek op de
arbeidsmarkt krijgen. Daarmee neemt het beroep op uitkeringen van
jongeren af en komen minder jongeren in justitiële
jeugdinrichtingen terecht. Zo worden maatschappelijke
inverdieneffecten bereikt.

bron:RVD