Justitieminister steunt bronnenbescherming journalist Minister van
Justitie Laurette Onkelinx (PS) heeft de Kamer van
Volksvertegenwoordigers gevraagd om het wetsontwerp tot bescherming van
de journalistieke bronnen, zoals overgezonden door de Senaat, onverkort
goed te keuren.

Onkelinx zei in de Kamercommissie voor Justitie dat de Senaat het
wetsontwerp dat de Kamer eerder, in mei vorig jaar al goedkeurde,
verder heeft verfijnd. "Ik steun dan ook de aanpassingen die de Senaat
heeft aangebracht. Zij verbeteren werkelijk de bestaande onzekere
situatie."

De Justitieminister vermeldde de uitbreiding van het toepassingsgebied
naar 'medewerkers' van de al beschermde journalisten. Ook de
uitzondering op het bronnengeheim, die te maken heeft met de
bescherming van de fysieke integriteit van derden, is beter
geformuleerd.

Onkelinx: "Belangrijk is tevens dat de Senaat de journalisten niet
alleen gevrijwaard heeft voor betichtingen inzake heling wanneer zij
zich beroepen op hun zwijgrecht, maar het ook onmogelijk heeft gemaakt
om hen te beschouwen als medeplichtigde wanneer hun informatiebron zich
zou schuldig gemaakt hebben aan de schending van zijn beroepsgeheim."

N-VA-kamerlid Patrick De Groote diende intussen wel een amendement in
op het Senaatsontwerp. De Groote wil het beschermingsgebied van de wet
ook uitbreiden tot niet-professionelen, waardoor bij wijze van spreken
de minste auteur van een pamflet zich al op het bronnengeheim zou
kunnen beroepen. Het amendement van De Groote is hem ingefluisterd door
de VJV (Vlaamse Journalisten Vereniging), een wat duistere organisatie
die overigens geen uitstaans heeft met de VVJ. De AVBB maakte overigens
reeds expliciet voorbehoud bij het amendement, en vroeg de Kamer vast
te houden aan de omschrijving van de Senaat die erop neerkomt dat de
bescherming geldt voor 'journalisten die als loontrekkende of
zelfstandige werkzaam zijn' bij een publiek informatiemedium.

De Kamercommissie voor Justitie buigt zich dezer dagen, tussen talrijke andere wetsvoorstellen door, over het
wetsontwerp-bronnenbescherming.

De parlementaire behandeling is ook te volgen op de website van de Kamer: www.dekamer.be.

Bron: Algemene Vereniging Van Beroepsjournalisten in België