Burgers die zich onveilig voelen, moeten niet in de steek worden gelaten. Dat is de kernboodschap van het advies van de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO). De overheid is nadrukkelijk aanwezig, laat haar gezicht zien en durft op te treden als dat nodig is. Het kabinet onderschrijft deze visie in de kabinetsreactie op het RMO-advies Sociale veiligheid organiseren. De ministerraad heeft op voorstel van minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, minister Donner van Justitie en staatssecretaris Ross van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de kabinetsreactie. 

Een belangrijke oorzaak van onveiligheidsgevoelens is een gevoel van onbekendheid, anonimiteit, en 'er alleen voor staan'. De RMO bepleit een aanpak via twee sporen: investeren in een repressieve aanpak van criminaliteit en investeren in herkenbaarheid van de omgeving. Om deze herkenbaarheid te bereiken, moet aan vier basisvoorwaarden voldaan zijn: 
-       een overzichtelijke context, door een schone en veilige openbare ruimte en duidelijk herkenbare functionarissen op publieke plaatsen; 
-       steun en toezicht, niet alleen door politie en justitie, maar ook door andere functionarissen; 
-       gedeelde gedragsregels en sociale normen, waarbij de overheid duidelijk moet zijn over wat van burgers verwacht wordt; 
-       kennen en gekend worden; sterke banden tussen burgers bevorderen hun sociale veiligheid. 
 
In de kabinetsreactie beschrijft het kabinet het veiligheidsbeleid op rijksniveau en op lokaal niveau tegen het licht van deze vier basisvoorwaarden. Het kabinet trekt de conclusie dat in lijn met het RMO-advies al veel activiteiten in gang zijn gezet, die bijdragen aan de kernboodschap dat burgers niet in de steek worden gelaten. Het is nu aan alle partijen (bevolking, gemeenten, rijksoverheid, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, politie en justitie) om Nederland nog veiliger te krijgen. 
 
bron:RVD