In een beleidsdebat op dinsdag 24 mei 2005 heeft minister Verdonk (VVD) de steun van de Eerste Kamer gekregen voor haar aanpak van de integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving. Dit gebeurde met instemmende woorden door de fractiewoordvoerders van CDA, VVD en SGP (mede namens de ChristenUnie). De oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en SP hadden op onderdelen kritiek, maar de minister gaf geen krimp. 

Een poging van PvdA-senator Middel om een onderzoek door de Eerste Kamer te laten houden naar het asielbeleid van de laatste jaren kreeg vooralsnog geen steun van regeringsgezinde fracties. Middel kondigde aan dat hij met een concreet voorstel zal komen in de commissie voor Justitie. Een voorstel van SP-woordvoerder mevrouw Meulenbelt om jaarlijks een hoorzitting  te houden over het integratiebeleid kreeg evenmin steun in de senaat.
 
CDA-woordvoerder Van de Beeten zei op voorhand dat hier eigenlijk geen taak ligt voor de Eerste Kamer. Een onderzoek zou in de sfeer van de uitvoering liggen en daardoor meer thuishoren bij de controlerende taak van de Tweede Kamer. Een hoorzitting zou alleen maar gegevens opleveren die senatoren als volksvertegenwoordigers al in hun geestelijke bagage dienen mee te dragen. Het verwijt van senator Middel dat de minister geen politieke visie zou hebben en ad-hoc-achtig zou opereren door overal op af te gaan en gesprekken te voeren werd niet gedeeld door CDA en VVD. Deze fracties onderschreven wat de minister als doel nastreeft: een middenweg vinden tussen multiculturalisme, dat bevolkinggroepen isoleert, en een assimilatiebeleid dat mensen dwingt om hun eigenheid op te geven. 'Het kabinet wil een gedeeld burgerschap voor alle rechtmatig ingezetenen', zei minister Verdonk. CDA-woordvoerder Van de Beeten loste een schot voor de boeg met zijn pleidooi voor versterking van de educatietrajecten voor allochtonen. Zij zouden sneller op een hoger niveau van ontwikkeling gebracht moeten worden om beter te kunnen meedraaien in de maatschappij. Ook pleitte Van de Beeten ervoor om in organisaties als woningbouwcorporaties meer bestuursfuncties te reserveren voor allochtonen. De CDA-woordvoerder wil eveneens allochtonen meer betrekken bij het besturen van wijken en buurten.  
 
Met instemming haalde VVD-senator Broekers-Knol de aanpak aan die de gemeente Lochem toepast om taalachterstand aan te pakken. Op 2 juni wordt in die gemeente een spreidingsconvenant getekend dat uitgaat van het al of niet gebruiken van het Nederlands in de gezinssituatie van de doelgroepenleerlingen. Het komt voor dat er kleuters op school komen die nog helemaal geen Nederlands spreken, terwijl beide ouders ook al op dezelfde school hebben gezeten. Minister Verdonk zei in dit verband dat het gebruik van het Nederlands thuis bij allochtonen zeer gewenst is, maar niet afgedwongen kan worden. Spreiding van leerlingen kan volgens Verdonk, hoe wenselijk ook, alleen op vrijwillige basis. Senator Pormes van GroenLinks pleitte voor een nieuw banenplan voor allochtonen, zoals destijds het 60.000-banenplan van het MKB. Meer in het algemeen vond Pormes dat er wel allerlei verplichtingen aan allochtonen worden opgelegd, maar dat aan de andere kant van werkgevers en maatschappelijke organisaties slechts een niet verplichtende bijdrage aan de integratie wordt gevraagd. SP-woordvoerder Meulenbelt vond het vernederend voor oudkomers dat zij tot hun 65e nog gedwongen kunnen worden om een inburgeringscursus te volgen. Zij vond het ook vreemd dat allerlei subsidies voor kleinschalige projecten om bijvoorbeeld vrouwen uit hun isolement te halen zijn geschrapt. Op aandringen van senator Van de Beeten (CDA) zei minister Verdonk toe dat zij een overzicht zal maken van alle bestaande subsidies op het gebied van integratie. Ook zelforganisatie van allochtonen zouden volgens haar nog voor subsidie in aanmerking komen als zij maar de integratie bevorderen. 
 
bron:Eerste Kamer