De ministerraad heeft op voorstel van
minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met
een aanpassing van de WAO-regels. De wijzigingen zijn in april 2007
al aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer over de uitwerking
van de WAO-afspraken in het coalitieakkoord. Het gaat om twee
afspraken. Ten eerste het verhogen van de uitkeringen van volledig
arbeidsongeschikten in de WAO, de WAZ (Wet
arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen) en de Wajong (Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) van 70 procent
naar 75 procent. De hogere uitkering gaat op 1 juli 2007 in.
Hiervoor is een wetswijziging nodig.

In de tweede plaats past het kabinet het
zogeheten Schattingsbesluit aan. Mensen in WAO, WAZ en Wajong die
op 1 juli 2004 tussen de 45 en 50 jaar waren, hoeven niet opnieuw
te worden beoordeeld volgens de nieuwe, strengere normen. Het
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) herziet de
uitkeringen vooruitlopend op de wijziging.

Verder wijzigt het kabinet het
Schattingsbesluit ook nog in een ander opzicht. De mate van
arbeidsongeschiktheid wordt voortaan weer vastgesteld op basis van
het werkelijke aantal gewerkte uren. Sinds het Schattingsbesluit
van 2004 gold een maximum van 38 uur. Het kabinet schrapt dit
maximum en volgt daarmee de uitspraak van de Centrale Raad van
Beroep van 2 maart 2007. Het UWV herziet de uitkeringen met ingang
van 2 maart 2007.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat
het wetsvoorstel voor spoedadvies aan de Raad van State zal worden
gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de
Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede
Kamer. Het ontwerp Schattingsbesluit zal worden gepubliceerd in de
Staatscourant.

bron:SZW