Het kabinet heeft voldoende vertrouwen dat Nederland zal voldoen aan de klimaatafspraken uit het Kyoto-protocol. Het kabinet verwacht dat buitenlandse klimaatprojecten de uitstoot van broeikasgas genoeg zullen verminderen. Dit schrijft staatssecretaris Van Geel (VROM) in een brief aan de Tweede Kamer.
Bij de presentatie van Evaluatienota Klimaatbeleid (oktober 2005) was het nog onduidelijk of de buitenlandse taakstelling zou worden gehaald. Het kabinet verwacht nu dat de buitenlandse klimaatprojecten voldoende CO2-reductie opleveren. Daarnaast zal het kabinet meer contracten voor klimaatprojecten in het buitenland afsluiten, om eventuele risico's af te dekken. Bij de rijksbegroting 2007 wordt hierover definitief beslist.

Het gaat om projecten in Oost-Europa (Joint Implementation) en projecten in ontwikkelingslanden (Clean Development Mechanism). Sinds de inwerkingtreding van het Kyoto-protocol en het Europese emissiehandelssysteem, zijn de prijzen voor JI- en CDM-projecten toegenomen. Daarom is een verhoging van het budget voor JI- en CDM-projecten nodig. Dit wordt aangepast in de rijksbegroting 2007.
Biobrandstoffen
Uit een nieuwe studie van het Milieu- en Natuurplanbureau blijkt dat de uitstoot van verkeer in 2010 hoger uitkomt dan eerder werd aangenomen. Dit komt omdat er meer grote auto's worden verkocht, die meer CO2 uitstoten. Om deze tegenvaller te compenseren, verplicht het kabinet aanbieders van brandstoffen het aandeel biobrandstoffen op te schroeven naar 5,75% in 2010. De emissiedoelstellingen per sector blijven hierdoor gelijk. Volgens het Kyoto-protocol moet Nederland in de periode 2008-2012 de uitstoot van broeikasgassen met 6% verminderen ten opzichte van 1990.
bron:VROM