Minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie gaat, mede namens Staatssecretaris Rutte van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, islamitische organisaties en onderwijsinstellingen subsidiëren voor de uitwerking van plannen voor opleidingen voor islamitisch geestelijke bedienaren (imams) en/of islamitisch geestelijk verzorgers. Daartoe roept zij islamitische organisaties en onderwijsinstellingen op om và³à³r 1 juni 2005 voorstellen in te dienen bij een onafhankelijke adviescommissie, onder voorzitterschap van prof.dr. van der Duyn Schouten. De commissie bestaat uit theologen, islamologen en onderwijskundigen.

De commissie zal de voorstellen beoordelen op basis van een aantal criteria. Eà©n van die criteria is dat sprake moet zijn van samenwerking tussen een islamitische organisatie en een bekostigde onderwijsinstelling. Een ander criterium is dat de opleiding in 2006 van start moet gaan. De commissie adviseert minister Verdonk over de hoogte van de subsidie. In totaal is er voor het gehele traject, inclusief de kosten voor de commissie en een afsluitende conferentie, à¢?¬ 400.000 beschikbaar. De initiatiefnemers krijgen tot 31 december de tijd om de voorstellen uit te werken tot een concreet curriculum.

Deze subsidiëring is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om te komen tot een Nederlandse imamopleiding. In februari j.l is door Staatssecretaris Rutte al subsidie verleend aan de VU voor het opzetten van een master islamitisch geestelijke verzorging.

bron:OCW