Het kabinet trekt dit jaar extra geld uit om de koopkracht te ondersteunen. Een deel van de maatregelen richt zich op het wegnemen van enkele nadelige effecten van het nieuwe zorgstelsel. Daarnaast zijn alle huishoudens per jaar 52 euro minder kwijt door afschaffing van de milieubelasting op energie. De ministerraad heeft op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met toezending van een brief aan de Tweede Kamer over de koopkrachtondersteunende maatregelen. Het pakket komt bovenop de 2,5 miljard euro die het kabinet al bij de begroting 2006 had uitgetrokken voor ondersteuning van de koopkracht.

Om gepensioneerde ambtenaren tegemoet te komen, trekt het kabinet 130 miljoen euro uit over de komende jaren. Verder gaat er 16 miljoen euro naar mensen met een uitkering op basis van de Algemene nabestaandenwet. Dit is 116 euro per uitkeringsgerechtigde per jaar. Eerder had het kabinet al aangekondigd dat de zorgtoeslag niet wordt verlaagd per 1 juli 2006. Daarvan was eerder sprake omdat de zorgpremies lager zijn uitgevallen dan geraamd. Voor deze maatregel is 350 miljoen euro beschikbaar. Gepensioneerden met meerdere pensioenen en een inkomen boven de 30.000 euro krijgen teveel betaalde inkomensafhankelijke zorgpremie nog deze zomer terug van de Belastingdienst.
Voor de afschaffing van de milieubelasting op energie als tegemoetkoming voor gestegen energiekosten stelt het kabinet 375 miljoen beschikbaar. Verder steekt het kabinet dit jaar 25 miljoen euro extra in schuldhulpverlening. Ten slotte zullen de huren dit jaar minder stijgen. Voor volgend jaar biedt de lagere financiële bijdrage aan de Europese Unie ruimte voor verdere lastenverlaging. Het kabinet is van plan hiervoor een miljard euro extra in te zetten en dit evenwichtig te verdelen over burgers en bedrijfsleven. Een van de middelen is een verlaging van de WW-premie. Over de precieze invulling zal het kabinet nadere besluiten nemen bij de vaststelling van de begroting voor 2007.
bron: RVD