Het kabinet zet nieuwe maatregelen op stapel om de stijging van de topinkomens aan te pakken. Deze maatregelen komen bovenop de regelingen die al eerder in gang zijn gezet om de inzichtelijkheid rond de topinkomens te vergroten en de positie van de aandeelhouders bij besluitvorming te versterken. Centraal staat dat de vaststelling van de beloning voor topbestuurders altijd moet gebeuren op basis van redelijkheid, transparantie en objectieve criteria.

De ministerraad heeft ingestemd met voorstellen van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister Zalm van Financiën, minister Brinkhorst van Economische Zaken, minister Donner van Justitie, minister Remkes van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en staatssecretaris Wijn van Financiën. De voorstellen betreffen zowel de private als ook de (semi )publieke sector. Minister De Geus schrijft dit namens het kabinet aan de Tweede Kamer. 
  
De ministerraad vindt dat de trend van steeds hogere beloningen moet worden gekeerd. Het kabinet maakt zich zorgen dat de solidariteit in de Nederlandse samenleving onder druk komt te staan door de (soms) excessieve stijging van de topinkomens, terwijl van werknemers wordt gevraagd een pas op de plaats te maken. Met de voorgestelde maatregelen maakt het kabinet duidelijk dat de overheid een verantwoordelijkheid heeft waar het gaat om de beloning in de private en (semi-)publieke sector. 
  
In de private sector hecht het kabinet aan de naleving van de zogeheten code-Tabaksblat. Deze code bepaalt onder meer dat gouden handdrukken niet hoger mogen zijn dan à©à©n jaarsalaris en dat leningen vanuit de onderneming aan bestuurders en commissarissen zijn verboden. Voorts dienen bonussen gekoppeld te zijn aan uitdagende doelen en dient het voor de buitenwereld controleerbaar te zijn of deze doelen zijn gehaald, op basis van objectieve en transparante criteria. Het kabinet overweegt op deze drie punten wettelijke maatregelen. Daarom vraagt het kabinet aan de Monitoring Commissie Corporate Governance Code die in december 2004 is geïnstalleerd, om eerder dan gepland (dus in het derde kwartaal 2005) aan het kabinet te rapporteren over naleving van de code. 
  
Beschermingsconstructies voor bedrijven (zoals bijvoorbeeld gecertificeerde aandelen) worden ingeperkt zodat aandeelhouders volledig stemrecht hebben, ook bij het vaststellen van beloningsbeleid. Het kabinet bereidt wetgeving voor. 
 
Bij de eerstvolgende gelegenheid zal met de Stichting van de Arbeid worden overlegd over eventuele maatregelen in de fiscaliteit, waarbij de beperking van de aftrekbaarheid van werknemersopties centraal zal worden gesteld. 
  
Het kabinet zal de sociale partners in de Stichting van de Arbeid aanspreken op het Sociaal Akkoord van november 2004. Hierin wordt uitgegaan van uiterste terughoudendheid bij de loonontwikkeling, ook bij niet CAO-inkomens. 
  
De publiek gefinancierde sector krijgt te maken met openbaarmaking van de topsalarissen. Organisaties die voor hun inkomsten voor ten minste 50 procent uit publieke middelen worden gefinancierd, moeten in hun jaarverslag melden als bestuurders een hoger loon ontvangen dan dat van een minister. Naast de openbaarmaking van de topsalarissen wordt er een norm gesteld voor de beloning. Het salaris van een bestuurder in de publieke sector mag niet hoger zijn dan het salaris van een minister. Hiervan mag alleen worden afgeweken na een besluit van de ministerraad. 
  
De Staat zal bij haar verantwoordelijkheid als aandeelhouder uitgaan van de code-Tabaksblat, ook bij deelnemingen in niet-beursgenoteerde ondernemingen. De Staat vindt dat beloningen gebaseerd moeten zijn op een evenwichtig systeem met inzichtelijke criteria. Bovendien moeten de door de bestuurders te behalen doelen ambitieus zijn.  
 
Er zal regelmatig informatie worden uitgewisseld over het beloningsbeleid met andere publieke aandeelhouders, zoals onder andere de gemeenten en provincies. Daarnaast zal overleg worden gestart met de Vereniging van effectenbezitters en de pensioenfondsen.  
 
De afgelopen jaren heeft het kabinet al een aantal maatregelen genomen om de inzichtelijkheid te vergroten en de positie van de aandeelhouders bij besluitvorming rond de beloning van bestuurders te versterken. Ondernemingsraden krijgen recht op informatie over de beloning van het topmanagement. Het Wetsvoorstel medezeggenschap werknemers dat dit regelt, is ingediend bij de Tweede Kamer. Sinds 1 september 2002 moet een Naamloze Vennootschap (NV) in de jaarrekening gedetailleerde gegevens opnemen over de beloning van bestuurders en commissarissen. Verder moet een NV een beloningsbeleid ten aanzien van het bestuur hebben dat wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. Het moet even gedetailleerd zijn als in de jaarrekening. De ondernemingsraad moet sinds 1 oktober 2004 tegelijk met de aandeelhouders over dit beloningsbeleid worden geïnformeerd.  
  
bron:RVD