Het kabinet vindt het niet nodig om een algemene leer/werkplicht voor jongeren tot 23 jaar in te voeren. Gemeenten hebben nu al verschillende mogelijkheden om jongeren tot leren of werken te verplichten.Dat schrijft minister Van der Hoeven (OCW) in een brief aan de Tweede Kamer. De minister reageert met de brief op een Kamermotie die tijdens het waarden- en normendebat van 14 april 2005 is ingediend. De motie verzocht de regering een voorstel te doen voor een leer/werkplicht voor jongeren tot 23 jaar.

De minister deelt de zorgen van de Tweede Kamer over de schooluitval van leerlingen tot 23 jaar. 'Hun talent mag niet verspild worden', aldus Van der Hoeven. Ook is het kabinet het met de indieners van de motie eens dat er van jongeren die een uitkering hebben een tegenprestatie mag worden verwacht in de zin van een opleiding of werk.

Volgens de minister is een algemene leer/werkplicht voor jongeren tot 23 jaar niet nodig. Het beleid van het kabinet is er in de eerste plaats op gericht om de schooluitval onder jongeren terug te dringen. Onderdeel van dit beleid zijn de recente voorstellen om het VMBO-onderwijs meer toe te snijden op de praktijk.

Daarnaast biedt onder meer de nieuwe Wet werk en bijstand gemeenten de mogelijkheid om jongeren te verplichten tot het volgen van een opleiding of tot het verrichten van (vrijwilligers)werk. Gemeenten hebben hiervoor verschillende mogelijkheden zoals leerwerkplekken en loonkostensubsidies.

De minister wijst daarbij op de aanpak in Rotterdam waarbij jongeren alleen voor bijstand in aanmerking komen op voorwaarde dat zij een opleiding volgen of vrijwilligerswerk verrichten. Daarnaast onderzoekt de gemeente Rotterdam nog de mogelijkheden om niet meer leerplichtige jongeren tot 23 jaar met een niet vrijblijvende aanpak terug te leiden naar onderwijs of leerwerktrajecten.

Ook in het kader van het Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid wordt zoveel mogelijk geprobeerd om jongeren aan het werk te krijgen. Doelstelling van het plan van aanpak is om een werkloze jongere binnen een half jaar aan werk of aan een opleiding te helpen. Hiervoor moeten deze kabinetsperiode 40.000 extra leerwerkplekken worden gevonden.

bron:OCW