Juridische loketten en sociaal raadslieden gaan afspraken maken over verwijzingen van zaken en, als dat kan, werken vanuit hetzelfde pand. Het kabinet wil ook dat ondernemers vaker deelnemen aan geschillencommissies.

Dat schrijft minister Donner in de kabinetsreactie op een advies van de Raad voor Maatschappelijke ontwikkeling (RMO). De Raad doet hierin aanbevelingen om de toegang van burgers tot het recht te verbeteren.

Een van de aanbevelingen is een goede samenwerking tussen sociaal raadslieden en juridische loketten. Het juridische loket verwijst mensen naar niet-juridische dienstverlening en naar verdere rechtsbijstandverlening. Om zo goed mogelijk samen te werken, maken beide partijen op regionaal niveau afspraken. Waar mogelijk gaan zij vanuit gezamenlijke huisvesting werken.

De RMO wil ook dat consumenten meer kennis krijgen over klachtenafhandeling en geschillencommissies. Ook moet de overheid stimuleren dat ondernemers zich aansluiten bij deze commissies en dat er een branchekeurmerk voor klachtenafhandeling komt.

Het kabinet erkent dit. Zo komt er onder meer een consumenten-informatieloket. Deze krijgt in ieder geval een doorverwijsfunctie voor geschilbeslechting. Samen met staatssecretaris Van Gennip (EZ) wordt bekeken op welke manier dit informatieloket met het juridische loket kan samenwerken.

Onderzoek
Het kabinet wil verder onderzoek doen naar de voorzieningen voor rechtshulp. Hierbij worden ook de functie, besturing en alternatieven voor het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand onderzocht. Dit onderzoek wordt voorjaar 2006 afgerond.

Daarnaast onderzoekt het kabinet de mogelijkheden voor een verdergaande vorm van laagdrempelige, neutrale geschillenbeslechting. Nu is het bijvoorbeeld al mogelijk de kantonrechter als arbiter in te schakelen.

Burgers en organisatie hebben volgens het kabinet ook een eigen verantwoordelijkheid bij het oplossen van onderlinge conflicten. Zo kunnen zij mediation gebruiken of naar een geschillencommissie stappen.

De RMO beveelt ook aan om meer bekendheid te geven aan gerechtelijke uitspraken. De Raad voor de Rechtspraak heeft hiervoor al initiatief genomen: de uitsprakendatabank op de website van de Raad.

De regering heeft de bureau's voor rechtshulp, die gratis advies boden en toegang verschaften tot goedkope en voor lagere inkomens ook gratis rechtshulp afgeschaft. In de praktijk kunnen nu alleen nog mensen met een regelijk inkomen gebruik maken van de voorzieningen van de rechtbanken.

bron:MinJus

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular