Het kabinet wil veilige afstanden tussen
pijpleidingen voor gevaarlijke stoffen en bijvoorbeeld
ziekenhuizen, scholen en woningen wettelijk regelen. Dat blijkt uit
een brief over buisleidingen waarmee de ministerraad vandaag heeft
ingestemd. De brief is vandaag aan de Tweede Kamer gestuurd.

De veiligheidsafstanden hangen onder meer
af van de dikte van de wand van de leidingen, de druk en de stoffen
die erdoor worden vervoerd. Buisleidingen die te dicht bij woningen
liggen, moeten extra worden beveiligd, bijvoorbeeld met hekken of
ondergrondse markeringen voor graafwerkzaamheden.

Het kabinet pleit ook voor een zorgplicht
voor exploitanten van buisleidingen, zoals bijvoorbeeld de Gasunie
en Shell. Die plicht houdt in dat zij bij ontwerp, aanleg en beheer
van leidingen aan strenge eisen voldoen. Verder wil het kabinet dat
burgers en hulpverleners makkelijk digitaal kunnen nagaan waar
leidingen precies liggen en welke stoffen erdoor worden
getransporteerd.

Buisleidingen zijn buizen om gassen of
vloeistoffen te vervoeren. Via buisleidingen worden bijvoorbeeld
aardgas, olie, chemicaliën en drink- en afvalwater over grote
afstanden getransporteerd. In de Nederlandse bodem liggen ongeveer
18.000 km aan ondergrondse leidingen die gevaarlijke stoffen,
veelal onder hoge druk transporteren. Het gaat daarbij vooral om
aardgas en om brandbare vloeistoffen.

Samen voor de buis

De kabinetsplannen vloeien voort uit het
rapport 'Samen voor de buis', dat in december 2004 verscheen. Uit
dit rapport bleek dat de wet- en regelgeving voor buisleidingen met
gevaarlijke stoffen tekort schiet. Het ministerie van VROM, dat
sinds begin 2005 verantwoordelijk is voor het beleid voor
buisleidingen voor gevaarlijke stoffen, wil uiterlijk in 2008 alle
tekortkomingen hebben opgelost. De VROM-Inspectie en het
Staatstoezicht op de Mijnen worden verantwoordelijk voor het
toezicht op de nieuwe regelgeving voor buisleidingen.

bron:VROM