De Vereniging van Nederlandse Gemeenten verzet zich met alles wat ze
heeft tegen plannen van de regering om de Onroerend Zaak Belasting af
te schaffen. De kabinetsplannen met de onroerende zaakbelasting (OZB)
beperken het eigen belastinggebied van gemeenten. Dat gebied is al
klein in vergelijking met andere Europese landen. Inkrimping brengt
Nederland in conflict met internationaal recht volgens de VNG.

Tot deze conclusie komt ook het Congres van Lokale en Regionale
Overheden (CLRAE) van de Raad van Europa in het vandaag vastgestelde
rapport van de visitatiecommissie, die onlangs ons land bezocht. In
1991 ratificeerde Nederland het Europees Handvest voor de Lokale
Autonomie. Volgens dat handvest moet een deel van het inkomen van een
gemeente komen uit eigen belastingen. Welk deel precies is niet
vastgelegd, maar in het onderzoek blijkt dat Nederland al een zeer laag
aandeel kent. Gemeentelijke inkomsten uit lokale belastingen bedragen
1,1 procent van het bruto binnenlands product. Landen als Zweden en
Denemarken scoren daarentegen maar liefst boven de 15 procent. Elke
beperking van het lokaal belastinggebied in Nederland leidt tot
problemen, staat er dan ook in het vandaag vastgestelde rapport te
lezen.

bron:VNG