De kansen op werk voor gedeeltelijk
arbeidsgeschikten zullen de komende jaren door de aantrekkende
economie verder toenemen. Deze verwachting spreekt demissionair
minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit in een
brief aan het parlement. Hij reageert hiermee op twee rapporten van
de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) die hij vandaag naar het
parlement stuurt. Op basis van deze onderzoeksresultaten stelt de
inspectie dat re-integratie niet alleen loont op de korte termijn,
maar ook op de langere termijn. Daarnaast blijken klanten die
invloed hebben op hun re-integratietraject meer gemotiveerd te zijn
een baan te vinden. Minister De Geus beschouwt deze positieve
tendens als een ondersteuning van het huidige beleid.

Uit het rapport ‘De Burger aan
zet’ blijkt dat bij het UWV steeds meer aandacht is voor de
invloed van klanten op hun eigen re-integratietraject. Zij kunnen
zelf uit een drietal re-integratiebedrijven kiezen of gebruik maken
van de individuele re-integratie overeenkomst (IRO) waarmee ze zelf
de regie hebben over hun re-integratietraject. Daarnaast heeft het
UWV re-integratiecoaches die klanten persoonlijk begeleiden. Ook
heeft het UWV maatregelen genomen waardoor de begeleiding van
gedeeltelijk arbeidsgeschikten en herbeoordeelden zal verbeteren.
Dit gebeurt onder andere door het geven van meer voorlichting en
een betere aansluiting tussen beoordeling, uitkering en
re-integratie.

Uit het rapport ‘Duurzaamheid van
re-integratie’ blijkt dat meer gedeeltelijk arbeidsgeschikten
duurzaam een baan behouden dan op grond van eerdere onderzoeken
werd aangenomen. Van de arbeidsgehandicapten die in 2001 met een
re-integratietraject begonnen, had 44 procent na vier jaar een
baan. 39 procent vond aansluitend aan het re-integratietraject een
baan. Driekwart van deze groep werkte na enkele jaren nog steeds en
was duurzaam gere-integreerd. Een kwart van de gedeeltelijk
arbeidsgeschikten die niet aansluitend aan het re-integratietraject
een baan vond, kreeg daarna wel een duurzame baan.

De afgelopen jaren heeft het kabinet
maatregelen genomen om gedeeltelijk arbeidsgeschikten duurzaam aan
een baan te helpen. Het ministerie werkt met het
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Centrum voor
Werk en Inkomen (CWI), vakbonden en werkgeversorganisaties samen om
gedeeltelijk arbeidsgeschikten, onder wie herbeoordeelde
WAO’ers, te re-integreren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de
campagne ‘Geknipt voor de juiste baan’ waarin de
positieve kanten van gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers
centraal staan.

bron:SZW