De kantonrechter te Leeuwarden heeft 66 verzoeken tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst afgewezen. De werkgever, Enna Aerosols te Dokkum, had als grond voor de reorganisatie de slechte financiële positie van het bedrijf aangevoerd.

De kantonrechter is, zo blijkt uit zijn beslissing van 4 januari 2006, van oordeel dat een collectief ontslag in beginsel door het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) moet worden behandeld en getoetst. In dit specifieke geval is er echter sprake van een noodsituatie die maakt dat het oordeel van het CWI in redelijkheid niet kan worden afgewacht. De werkgever dient op korte termijn besparingen op de personeelskosten te kunnen doorvoeren.
Het gevraagde collectief ontslag wordt echter geweigerd omdat het bedrijf de ondernemingsraad onvoldoende bij de reorganisatie heeft betrokken en omdat het bedrijf onvoldoende inzicht heeft gegeven in de te vervallen functies, de uitwisselbaarheid van deze functies en de anciënniteit van de betrokken werknemers.

Eerder weigerde de rechter al 34 ontbindingsverzoeken van hetzelfde bedrijf in te willigen. In die uitspraak van 28 september 2005 was de kantonrechter van oordeel dat de werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen om overleg te voeren met de vakbonden over de reorganisatie en ten onrechte geen financiële gegevens aan de vakbonden heeft verstrekt.
bron:Rechtbank Leeuwarden