Minister Zalm en staatssecretaris Wijn stellen voor om per 1 januari
2006 de kapitaalsbelasting af te schaffen. Dit voornemen hebben zij
bekendgemaakt in een notitie waarin voorstellen worden gedaan om de
concurrentiepositie van Nederlandse beleggingsinstellingen te
verbeteren. Andere elementen uit deze notitie betreffen de
icbe-richtlijn (Europees paspoort), de verlaging van de lasten voor de
sector door nieuwe regelgeving, de daarin verwerkte afschaffing van de
kostbare beursnoteringseis en het overnemen van de voorstellen van de
marktpartijen verenigd in de Commissie Modernisering
Beleggingsinstellingen. 

 
De kapitaalsbelasting is een heffing van 0,55% over uit te brengen
aandelen. Deze belasting wordt in toenemende mate gezien als een
belasting die Nederlandse beleggingsinstellingen op een te grote
achterstand zet van beleggingsinstellingen die in andere landen zijn
gevestigd. Vanwege het belang van deze sector voor de Nederlandse
financiële markten en daarmee de Nederlandse economie, wordt nu
voorgesteld deze belasting af te schaffen. Nadere informatie, o.a. over
de budgettaire dekking van de afschaffing, zal worden gegeven in een
notitie van staatssecretaris Wijn over de toekomst van de
vennootschapsbelasting. Deze notitie verschijnt dit voorjaar.  
 
De notitie wijst verder op het pakket maatregelen dat wordt doorgevoerd
met de vernieuwing van de Wet toezicht beleggingsinstellingen. Met die
vernieuwing verminderen de administratieve lasten voor het krijgen en
houden van een vergunning. Ook worden veel van de voorstellen van de
Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen die bijdragen aan het
vestigingsklimaat meteen doorgevoerd. De nieuwe wet geeft eveneens
uitvoering aan de motie-Heemskerk. Op dit moment is een beursnotering
verplicht om voor de (aantrekkelijke) zogenoemde bmvk-regeling in
aanmerking te komen. Deze verplichting vervalt. Naar een verdere
verruiming van de bmvk-regeling zal in lijn met voorstellen van de
commissie worden gekeken.  

Bron: Ministerie van Financien