Recent onderzoek onder 1500 scholieren
wijst uit dat de kennis van jongeren over rechtspraak onder de maat
is. Kennis over rechtspraak draagt bij aan het vertrouwen in de
Rechtspraak. De Rechtspraak ontwikkelt daarom eigen producten
waarmee de voorlichting op scholen over rechtspraak wordt
gestimuleerd en geïntensiveerd.

Hoe is het gesteld met de kennis over
rechtspraak van Nederlandse jongeren anno 2006? En welke beelden
hebben zij bij rechters en rechtspraak? De Raad voor de rechtspraak
heeft Qrius, een onderzoeksbureau gespecialiseerd in jongeren, een
enquête laten uitzetten onder 1500 bovenbouwers vmbo, havo en
vwo. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de kennis van jongeren
over rechtspraak onder de maat is. Gemiddeld wordt driekwart van de
kennisvragen door jongeren fout beantwoord.

De invloed van opleiding en etnische
achtergrond is evident. 4-vmbo’ers beantwoorden gemiddeld
slechts één van de vijftien kennisvragen correct
terwijl 5- en 6-vwo’ers gemiddeld op twaalf van de vijftien
vragen het juiste antwoord weten. In het onderzoeksrapport
Kennisniveau en beeldvorming rechtspraak valt ook te lezen dat
allochtone leerlingen lager scoren dan autochtone leerlingen. Ook
de waardering van rechter en rechtspraak hangt samen met opleiding
/kennisniveau en etniciteit. De allochtone VMBO-leerlingen vormen
zelfs een categorie die een negatieve perceptie van
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter heeft.

Jeugdvoorlichting door de Rechtspraak

De Rechtspraak zal de komende jaren de
voorlichting over rechtspraak aan scholieren stimuleren en
intensiveren aan de hand van eigen voorlichtingsproducten. Dit is
nodig om het kennisniveau van met name vmbo-leerlingen te verhogen.
Voor de communicatie met jongeren heeft de Rechtspraak een
jeugdstijl ontwikkeld.

De rechtbanken gaan in eerste instantie de
bestaande voorlichting aan bezoekende schoolklassen
professionaliseren. Op dit moment bezoeken jaarlijks ca. 30.000
scholieren in klassikaal verband op eigen initiatief de rechtbanken
om een zitting bij te wonen. De educatieve brochure TeRecht!; over
rechtspraak in Nederland is ontwikkeld zodat deze scholieren zich
kunnen voorbereiden op de rechtszitting. Een docentenhandleiding
helpt de leraren op weg om het onderwerp rechtspraak op een
interactieve en interessante manier in de les te behandelen.

In 2007 zullen Raad en gerechten het
onderwijs ook zelf actief gaan benaderen. De jeugdsite van de
Rechtspraak – momenteel in ontwikkeling en gepland voor begin
2007 - staat naast de brochure TeRecht! hierin centraal. Deze
jeugdsite is zowel gericht op scholieren die een werkstuk moeten
maken, jonge justitiabelen die zich in cases kunnen herkennen, als
schoolklassen die de rechtbank willen bezoeken. Het handboek,
TeRecht! en de jeugdsite worden in de loop van 2007 aangevuld met
rollenspelen, een verkleedkist en de bestaande dvd over de civiele
procedure (‘een weloverwogen oordeel’).

Bron: Raad voor de rechtspraak