Kerncentrale Borssele wordt uiterlijk in 2033 gesloten, tenzij uit veiligheidsoverwegingen een eerdere sluiting noodzakelijk is. Delta en Essent investeren 250 miljoen euro extra in energiebesparing, CO2 opslag en hernieuwbare energie. Ook zijn er afspraken gemaakt over de veiligheid en ontmanteling van de centrale. Dit staat in het ontwerp convenant kerncentrale Borssele, dat staatssecretaris Van Geel (Milieu) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarnaast investeert de overheid hierin ook 250 miljoen euro.

Duurzame energie
Essent en Delta, de aandeelhouders van het bedrijf EPZ dat de kerncentrale Borssele exploiteert, zijn bereid om in ruil voor het langer openhouden van kerncentrale Borssele 250 miljoen euro te investeren in duurzame energie. Dit betreft met name energiebesparing, schoon fossiel (CO2 opslag) en hernieuwbare energie, waaronder
biobrandstoffen. 200 miljoen euro hiervan wordt geïnvesteerd in innovatieve investeringsprojecten en 50 miljoen is bestemd voor een innovatiefonds.De extra 250 miljoen euro die de bedrijven investeren, komt bovenop de al eerder door de overheid gereserveerde 250 miljoen euro. Dit extra geld was anders bij gedwongen sluiting
van de kerncentrale in 2013 nodig geweest voor een schadevergoeding. Het geld wordt tussen 2006-2012 ongeveer gelijk verdeeld over energiebesparing, schoon fossiel en hernieuwbare energiebronnen. In de begroting 2006 is 60 miljoen euro gereserveerd voor innovatieve biobrandstoffen. Naast een reductie van CO2 uitstoot van 1.4 Mton per jaar, geven de maatregelen een extra impuls aan de transitie naar een duurzame energiehuishouding.
Veiligheid
Een analyse van de onderzoeksinstituten ECN en NRG naar de effecten van het langer openblijven van de centrale tot 2033 laat zien dat er vanuit veiligheidsoverwegingen geen onoverkomelijke bezwaren zijn tegen het voortzetten van de bedrijfsvoering. In het ontwerpconvenant zijn daarnaast extra afspraken gemaakt over de veiligheid van kerncentrale Borssele. In het convenant is aanvullend afgesproken dat de kerncentrale
blijft behoren tot de 25% meest veilige kerncentrales van de EU, VS en Canada. Naast reguliere veiligheidsonderzoeken wordt er elke vijf jaar onder leiding van een commissie van deskundigen een benchmark ter controle uitgevoerd.
Ontmanteling
De uiterste sluitingsdatum van de kerncentrale eind 2033 is vastgelegd in het convenant en in een wetsvoorstel dat tegelijkertijd aan de Tweede Kamer is voorgelegd. Verder is afgesproken dat de kerncentrale Borssele direct na sluiting wordt ontmanteld. Dit in plaats van een ontmanteling na een wachtperiode van 40 jaar, zoals die tot nu toe door EPZ voorzien was.Met het totale pakket aan extra investeringen in energiebesparing, CO2 opslag en
hernieuwbare energie en afspraken over veiligheid en ontmanteling is het langer openhouden van kerncentrale Borssele voor het kabinet bespreekbaar. Het is aan de Tweede Kamer om hier een definitief besluit over te nemen.
bron:VROM