Het Openbaar Ministerie Alkmaar en de
voetbalclub AZ hebben samen met andere organisaties op zondag 17
december in het DSB stadion twee convenanten ondertekend. In het
Convenant Betaald Voetbal Alkmaar staan afspraken die de diverse
ketenpartners hebben gemaakt om de wedstrijden in het DSB stadion
in een veilige sfeer te laten plaatsvinden.

Het tweede convenant legt vast onder welke
voorwaarden een beperkter aantal partijen gegevens uit kan wisselen
over personen die zich schuldig maken aan voetbalvandalisme. Het
Convenant Gegevensuitwisseling Voetbalvandalisme Alkmaar is een
voor Nederland unieke afspraak.

De ondertekenaars hebben in het Convenant
Betaald Voetbal Alkmaar afspraken gemaakt over de wijze van
overleg, de rollen, verantwoordelijkheden en mogelijkheden om
eventuele ongeregeldheden te voorkomen en aan te pakken. Daarnaast
hebben AZ, de gemeente Alkmaar, de politie Noord-Holland Noord en
het Openbaar Ministerie een apart document getekend waarin
afspraken staan over gegevensuitwisseling.

Uitwisseling van persoonsgegevens kan van
belang zijn om de identiteit te kunnen vaststellen van personen die
zich schuldig maken aan voetbalvandalisme. Hiervoor biedt de
wetgeving strikte regels. De partijen zullen met inachtneming van
deze wetgeving informatie aan elkaar verschaffen over personen.
Afspraak is bijvoorbeeld dat AZ altijd zelf maximale inspanning zal
leveren om de identiteit te achterhalen en ook maatregelen te
treffen tegen personen die zich misdragen. Mocht het niet lukken de
identiteit vast te stellen, dan kan AZ de politie verzoeken
persoonsgegevens te verstrekken. Per geval zal de politie in
overleg met het Openbaar Ministerie een afweging maken of
persoonsgegevens al dan niet kunnen worden verstrekt

Deze afspraken zijn vastgelegd in het
Convenant Gegevensuitwisseling Voetbalvandalisme Alkmaar. Het is
voor het eerst dat een voetbalorganisatie samen met gemeente,
politie en justitie afspraken op deze wijze heeft vastgelegd.

bron:OM