Voor de waterschappen wordt via de
Waterschapswet en het ontwerp-Waterschapsbesluit een nieuw systeem
van verkiezingen geïntroduceerd. Het ontwerp-besluit bevat een
aantal bepalingen over de waterschapsverkiezingen. In het najaar
van 2008 moeten op grond van dit nieuwe systeem voor alle
waterschappen tegelijkertijd verkiezingen plaatsvinden. Bij deze
verkiezingen wordt aan de waterschappen de mogelijkheid geboden om
met het stemmen via internet te werken. De staatssecretaris van
Verkeer en Waterstaat heeft aan de Kiesraad gevraagd om advies uit
te brengen over de nieuwe regeling van de verkiezingen.

In het ontwerp-Waterschapsbesluit wordt
veelal aansluiting gezocht bij de Kieswet, maar niet altijd. Een
belangrijke punt is dat de stemming niet in persoon in het
stembureau plaatsvindt, maar via brief- en internetstemmen. De
Kiesraad gaat in zijn advies vrij uitvoerig in op het gebruik van
internet als stemmethode bij de waterschapsverkiezingen. De
Kiesraad wijst op het belang van een deugdelijke
goedkeuringsprocedure voor de internetstemdienst, mede gelet op de
recente discussie rondom de stemmachines. Ook vraagt de Kiesraad
aandacht voor de bescherming van het stemgeheim bij het gebruik van
internetstemmen.

In zijn advies gaat de Kiesraad ook in op
enkele andere afwijkingen ten opzichte van reguliere verkiezingen.
Het betreft ondermeer de eisen voor deelname van groeperingen aan
de verkiezingen, de kandidaatstellingsprocedure, de manier van
stemmen en de kiesgerechtigdheid van inwoners van het
waterschap.

bron:Kiesraad