Alle kiezers kunnen vanaf de eerstvolgende Tweede-Kamerverkiezingen in
mei 2007 twee stemmen uitbrengen, zoals eerder is aangekondigd in de
Hoofdlijnennotitie nieuw kiesstelsel. Eà©n stem wordt uitgebracht op een
kandidaat van een landelijke lijst en de andere op een kandidaat in het
district van de kiezer. Dit is de kern van een wetsontwerp voor een
nieuw kiesstelsel waarmee de ministerraad op voorstel van minister De
Graaf voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ingestemd.

Het achterliggende doel van de invoering van het nieuwe kiesstelsel is
versterking van de band tussen kiezer en gekozene in de Tweede Kamer.
Dit wordt gestimuleerd door 75 van de 150 kamerleden in districten te
kiezen. Kiezers krijgen hierdoor meer invloed op de samenstelling van
de Tweede Kamer. Bovendien zullen de Kamerleden meer oog hebben voor de
problemen die in de regio spelen omdat zij rechtstreeks in het district
verantwoording moeten afleggen over wat zij in Den Haag doen.

Voorgesteld wordt om Nederland onder te verdelen in twintig districten
en per district (afhankelijk van het aantal inwoners) twee tot vijf
Kamerleden te laten kiezen. Overeenkomstig de wens van de Tweede Kamer
is het mogelijk dat dezelfde persoon zowel in een district kandidaat
staat als op de landelijke lijst.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies
aan de Kiesraad, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de
Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken wordt gezonden. Vervolgens zal
het wetsvoorstel aan de Raad van State worden aangeboden.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties