De ernst en omvang van kindermishandeling maakt duidelijk hoe broos de 'hoeksteen' van de samenleving is en werkt als een 'toetssteen' voor de kwaliteit van de jeugdzorg. Dit betoogt Herman Baartman, bijzonder hoogleraar preventie en hulpverlening inzake kindermishandeling en directeur van het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies (ACK), op het symposium Kindermishandeling: de politiek een zorg op dinsdag 31 mei. Het ACK organiseert het symposium aan de Vrije Universiteit ter gelegenheid van het afscheid van Baartman. In zijn afscheidscollege getiteld Over de hoeksteen en kindermishandeling als toetssteen, pleit Baartman voor actieve bemoeienis van de overheid bij (potentiële) probleemgezinnen in het belang van het kind à¨n van ouders.

Een veilige samenleving begint in het gezin, de 'hoeksteen' van de samenleving. De opvatting dat opvoeding primair een verantwoordelijkheid van de ouders is, komt hiermee onder druk te staan. Kindermishandeling wordt van vorm van privà©-geweld steeds meer een publieke zaak en fungeert als een toetssteen voor de kwaliteit van de jeugdzorg. De materiele en immateriële kosten van kindermishandeling voor de samenleving zijn immens. In het boek dat op het symposium verschijnt worden de materiele kosten van kindermishandeling geraamd op minimaal 965 miljoen euro per jaar. Redenen te over voor een fundamentele bezinning op de uitgangspunten van de jeugdzorg, de verhouding tussen de verantwoordelijkheid van ouders en van de overheid voor het wel en wee van kinderen en op de mate waarin de overheid haar plichten jegens kinderen nakomt. Het gebrek aan slagvaardigheid in de politiek en in de jeugdzorg oogt als bescherming van de hoeksteen, maar is volgens Baartman in feite een veronachtzaming van rechten van kinderen en van rechten van ouders.

Jan Willems, bijzonder hoogleraar Rechten van het Kind, gaat tijdens het symposium in op kinderrechten als moreel, juridisch en politiek kompas voor de verhouding tussen kinderen, ouders en overheid. De eerste lessen over kindermishandeling uit de 'RAAK- regio's' (dit zijn regio's waar op initiatief van RAAK - Reflectie- en Aktiegroep Aanpak Kindermishandeling - geëxperimenteerd wordt met een betere organisatie van de jeugdzorg) worden beschreven door Jo Hermanns, adviseur jeugdbeleid en jeugdzorg en deeltijdhoogleraar Opvoedkunde aan de UvA. Stan Meuwese, directeur Defence for Children International Nederland, bespreekt internationale normen en plaatselijke verschijnselen van kindermishandeling. Joep Verbugt, bestuurder van de werkgeversbranche in de Jeugdzorg, bespreekt een plan van actie tegen kindermishandeling. Steven van Eijck, Commissaris Jeugd- en jongerenbeleid, geeft een kritische analyse van de organisatie van de jeugdzorg, en Adri van Montfoort (Adviesbureau van Montfoort) zal een forumdiscussie inleiden.

Het symposium is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in de jeugdhulpverlening, de jeugdgezondheidszorg of de jeugdbescherming en iedereen die zorg heeft voor de kwaliteit van de jeugdzorg.

Herman Baartman is sinds mei 1988 de enige bijzonder hoogleraar inzake preventie en hulpverlening bij kindermishandeling in Europa. De leerstoel is mogelijk gemaakt door de Stichting Voorkoming van Kindermishandeling. Hij studeerde Ontwikkelingspsychologie aan de VU en promoveerde in 1983 op het proefschrift 'Psychotische kinderen; verhaal als hulpvraag in de speciale pedagogiek'. Baartman heeft grote aantallen studenten psychologie, pedagogiek, rechten en geneeskunde bekend gemaakt met het verschijnsel kindermishandeling. Ook zette hij zich jarenlang in voor een wettelijk verbod op slaan door ouders, dat recent is ingevoerd.

Het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies doet interdisciplinair onderzoek naar kinderen, ouders en samenleving. Vraagstukken waarbij belangen, rechten en plichten van kinderen in het geding zijn kennen zoveel facetten dat bestudering daarvan de samenwerking vergt tussen verschillende wetenschappelijke disciplines. De faculteiten der Psychologie en Pedagogiek, Rechtsgeleerdheid en Geneeskunde hebben daarom hun expertise gebundeld in het interfacultaire onderzoeksinstituut.

bron:Vrije Universiteit

 

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular