Het Stichtingsbestuur van het Centrum
Arbeidsverhoudingen Publieke Sector(CAOP) heeft in zijn vergadering
van 16 november jl. besloten mr. K.G. (Klaas) de Vries voor te
dragen als nieuwe bestuursvoorzitter van het CAOP. De heer De Vries
volgt met ingang van 1 januari 2007 de huidige voorzitter van het
Stichtingsbestuur prof. H.J.L. (Henk) Vonhoff op, die statutair
aftreedt. Tot afgelopen donderdag was de heer de Vries lid van de
Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid.

Naast een wisseling van de wacht verandert
tevens de bestuursstructuur van het CAOP. Besloten is vanaf 1
januari 2007 de bestuursstructuur van het CAOP te wijzigen in een
model met een statutair bestuurder/directeur en een toezichthoudend
bestuursorgaan, Bestuursraad genaamd.

De reden hiertoe is dat het nieuwe
bestuursmodel meer aansluit bij de bedrijfsmatige ontwikkeling die
het CAOP voorstaat: van een taakgerichte uitvoeringsorganisatie ten
behoeve van sociale partners naar een klantgerichte, door sociale
partners gedragen,

organisatie.

Prof. H.J.L. Vonhoff legt het
voorzitterschap van het Stichtingsbestuur neer wegens het aflopen
van de benoemingstermijn. De heer Vonhoff is vanaf de oprichting
van het CAOP voorzitter geweest van het Stichtingsbestuur. Op een
later moment zal op een gepaste wijze afscheid van hem worden
genomen.

Mr. K.G. (Klaas) de Vries (1943) is
aftredend lid van de Tweede kamer voor de Partij van de Arbeid.
Daarvoor was hij minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties (2000-2002) en minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (1998-2000). Van 1996 tot 1998 was hij voorzitter
SER en daarvoor, van 1988 tot 1996, hoofddirecteur van de VNG.
Klaas de Vries woont in Pijnacker, is getrouwd en heeft drie
zoons.

Centrum Arbeidsverhoudingen CAOP

Het Centrum Arbeidsverhoudingen (CAOP) te
Den Haag is een onafhankelijke instelling die werkt voor de
publieke sector. In opdracht van sociale partners, bestuursorganen,
bedrijven en instellingen met een publieke of semi-publieke taak
werkt het CAOP aan een gezond arbeidsklimaat en een goed
functionerende arbeidsmarkt.

bron:CAOP