De Europese Organisatie ter bescherming van de Rechtspositie van Gedetineerden (EORG) gaat een klacht indienen bij het ministerie van onderwijs tegen de Hogeschool van Leiden als zij niet uiterlijk 2 december 2005 haar standpunt om Samir A niet terug te nemen wijzigd.De EORG is uitermate verbolgen over de houding van het schoolbestuur meer speciaal nu Samir A. Tot tweemaal toe door de competente rechter is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs en daarnaast ontneemt het schoolbestuur het recht van Samir A. Op onderwijs.

 

"Niet alleen getuigt een en ander van een schending van het recht op onderwijs, daarenboven getuigt u van een aperte schending van artikel 11, lid 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarin bepaald is, dat ieder mens voor onschuldig wordt gehouden tot zijn of haar schuld is bewezen", zo schrijft de EORG in haar brief aan het schoolbestuur.

In de eerste plaats dient het schoolbestuur zich te realiseren, dat volgens artikel 26 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, ieder mens recht heeft op onderwijs en dat zij als onderwijsgevende instelling gehouden is aan deze verplichting, dit onderwijs te verschaffen, in de tweede plaats is het onsinziens opvallend, dat u zich kennelijk niet baseert op het volgens artikel 11 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, alsmede de Nederlandse wetgeving geldende principe, dat ieder mens onschuldig is tenzij schuld bewezen. Een en ander geldt ongeacht de aanklacht, ergo eveneens voor terreurverdachten.

Tenslotte schokt het ons in hoge mate, dat het u kennelijk ontbreekt aan de meest elementaire normen en waarden betreffende mensenrechtenregels, wij zullen dan ook overwegen deze zaak voor te leggen aan de commissaris bij de Raad van Europa, aldus de EORG in haar brief.

Tegen deze achtergrond heeft de EORG dan ook grote waardering voor de door bestuursvoorzitter de heer Kuipers van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden gedane uitpsraak, waarin hij het door u genomen besluit, onsinziens terecht, heeft gehekeld en tevens de morele inregriteit ten toon gespreid heeft, zijn onderwijsdeuren wel voor Samir A te openen

Wij spreken dan ook, tegen het licht van bovenstaande, de hoop uit, dat u zich wederom zal mogen baseren op de in Nederland en internationaal geldende rechtsregels en Samir A opnieuw zal toelaten tot uw onderwijsinstelling

bron:EORG