De Nederlandse Vereniging van Banken, het
Verbond van Verzekeraars en de intermediairkoepels NBVA en NVA
dringen bij hun leden erop aan de wettelijke regels die gelden op
het gebied van informatieverstrekking aan consumenten over
financiële producten zo spoedig mogelijk na te leven. Zij
hebben dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) laten weten.
De AFM gaat er vanuit dat de inspanningen van de
brancheorganisaties tot verbeteringen leiden.

De nieuwe wettelijke regels die de
kwaliteit en duidelijkheid van de informatieverstrekking aan
consumenten over financiële producten moeten verbeteren worden
nu onvoldoende nageleefd. De AFM constateert dat de informatie die
banken, verzekeraars en tussenpersonen aan consumenten geven, nog
niet voldoet aan de nieuwe wettelijke eisen. Dit geldt niet alleen
voor reclames voor onder meer leningen en verzekeringen, maar ook
voor de nieuwe Financiële Bijsluiter die sinds 1 oktober 2006
verplicht is.

De recente wetgeving als de Wet
financiële dienstverlening (Wfd) en de Wet financieel toezicht
(Wft) is voor een belangrijk deel gericht op de
informatieverstrekking aan de consument. Hierbij worden duidelijke
eisen gesteld aan onder meer reclames, offertes en
productvoorwaarden. Ook de nieuwe Financiële Bijsluiter met
risicometer maakt deel uit van deze nieuwe regelgeving. De wetgever
wil met de nieuwe regels bereiken dat consumenten heldere,
begrijpelijke en correcte informatie krijgen voordat een product
wordt aangeschaft. Met deze informatie kan de consument vervolgens
zijn eigen verantwoordelijkheid nemen bij de afweging om een
product wel of niet te kopen.

De AFM heeft geconstateerd dat de naleving
van deze regelgeving onvoldoende is. De AFM heeft haar
constateringen besproken met brancheorganisaties als de Nederlandse
Vereniging van Banken (NVB), het Verbond van Verzekeraars en
intermediairkoepels NBVA en NVA. Deze brancheorganisaties hebben
aangegeven de naleving van de regelgeving door de eigen leden te
stimuleren, in samenwerking met de AFM. De AFM spreekt daarnaast
ook individuele marktpartijen aan op de tekortkomingen. Waar nodig
zal de AFM met toezichtmaatregelen handhavend optreden.

bron:AFM