In de Tweede Kamer heeft een spoeddebat
plaatsgevonden met minister Donner en staatssecretaris De Jager
over de stand van zaken in de keten loonheffingen. De bewindslieden
erkennen dat de koppeling van loongegevens over 2006 is mislukt. De
bij het UWV beschikbare gegevens zijn door technische oorzaken niet
bruikbaar voor de Belastingdienst. De problemen hebben vooral
gevolgen voor de definitieve toekenning van toeslagen en de
terugbetaling van Zvw-bijdragen en premies werknemersverzekeringen.
Dit heeft met name gevolgen voor mensen die hun inkomen vanuit
meerdere bronnen ontvangen, bijvoorbeeld gepensioneerden. Zij
betalen teveel inkomensafhankelijke bijdrage voor de
zorgverzekeringen en hebben recht op een teruggave.

De bewindslieden hebben maatregelen
aangekondigd om de ontstane problemen op te lossen. Voorlopig
hoeven de inhoudingsplichtigen (werkgevers, uitkeringsinstanties,
pensioenfondsen) niets te doen. De Belastingdienst zal in de loop
van het derde kwartaal van 2007 de loongegevens over 2006 opnieuw
uitvragen bij de inhoudingsplichtigen. Er komt een plan van aanpak
om dit uit te werken. In dit plan zal ook ruime aandacht worden
gegeven aan ondersteuning van en voorlichting aan
inhoudingsplichtigen. Het streven van de Belastingdienst is om in
de loop van het vierde kwartaal van 2007 de definitieve toeslagen
toe te kennen en de Zvw-bijdragen en de premies
werknemersverzekeringen terug te betalen aan de rechthebbenden.

Bron: Ministerie van Financiën