Hier volgt een korte weergave van de persconferentie van heden
vanmorgen inhoudende de bijdragen van hoofdofficier van justitie mr.
L.A.J.M. de Wit en de hoofdcommissaris drs. B.J.A.M. Welten.

Het uitgangspunt is om zoveel mogelijke informatie te geven.
Onderzoeksbelangen en andere strafprocedurele belangen leggen uiteraard
beperkingen op. Uiteindelijk zijn die belangen uiteraard essentieel.

Arrondissementsparket Amsterdam
Stand van zaken
De verdachte van de moord op Theo van Gogh is de afgelopen dagen
gehoord. Hij heeft zich tot nu toe beroepen op zijn zwijgrecht. Hij
wordt voorgeleid bij de rechter-commissaris. Deze voorgeleiding vindt
plaats in het Penitentiair Ziekenhuis in Scheveningen.
Hij wordt voorgeleid op verdenking van:

1.  de moord c.q. doodslag op Theo van Gogh;
2. poging tot moord op een politieagent met terroristisch oogmerk, subsidiair poging doodslag;
3.  poging tot doodslag voorbijgangers c.q. omstanders;
4. overtreding van de wapenwet;
5. de verdenking van 140a Strafrecht (deelname aan een criminele
organisatie met terroristisch oogmerk) en 289a (het nieuwe artikel
betreffende samenspanning tot moord met een terroristisch oogmerk, op
Theo van Gogh, Ayaan Hirsi Ali en/of anderen).

Naast deze verdachte worden er vandaag zes verdachten voorgeleid, tegen
wie naar het oordeel van het Openbaar Ministerie verdenkingen bestaan
dat zij deel uitmaken van diezelfde criminele organisatie en ook vanuit
die organisatie betrokken zijn geweest bij samenspanningshandelingen
tot moord op Theo van Gogh, Ayaan Hirsi Ali en/of anderen. Deze
verdachten zijn ook gehoord en hebben verklaringen afgelegd. Uit het
onderzoek is gebleken dat de verdachten contacten hadden met elkaar. De
andere twee verdachten die ook waren aangehouden worden niet
voorgeleid; na onderzoek bleken zij niet betrokken te zijn bij de
feiten waarvoor zij waren aangehouden en zij zijn door het Openbaar
Ministerie in vrijheid gesteld. Gisteren heeft in de woning van de
verdachte nog een nader onderzoek plaatsgevonden. Dit betrof een
technisch sporenonderzoek, gericht op de vaststelling van contacten
tussen een of meer personen.

Voortgang onderzoeken
Woensdag is meegedeeld dat het onderzoek naar de moord op Theo van Gogh
breed is opgezet. Het onderzoek heeft inmiddels gegevens opgeleverd ten
aanzien van de thans aangehouden groep verdachten, maar ook ten aanzien
van à©à©n of meer mogelijke andere verdachten van misdrijven met een
terroristische achtergrond buiten deze groep. Op grond hiervan heeft
overleg plaatsgevonden met het Landelijk Parket en de Nationale
Recherche over de vraag langs welke weg onderzoeken moeten worden
voortgezet. Het OM heeft besloten om in het onderzoek naar deze moord
op Theo van Gogh en andere gegevens, die in dit onderzoek naar voren
zijn gekomen de krachten te bundelen. Dat betekent dat het onderzoek
van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland zich primair zal richten op de
bewijsvergaring ten aanzien van de moord op Theo van Gogh. Verder zal
dit onderzoek zich met betrekking tot de thans aangehouden verdachten
zich ook in ruimere zin richten op deelname aan een samenzwering met
terroristisch oogmerk. Deze onderzoeken vinden plaats in nauwe
samenwerking met de Nationale Recherche. De Nationale Recherche zal
onderzoeken uitvoeren en ook onderzoeken voortzetten in bredere zin,
gericht op mogelijke andere verdachten van deelname aan een criminele
organisatie met terroristisch oogmerk en van het voorbereiden of plegen
van misdrijven met een terroristisch karakter. Uiteraard zal ook de
Nationale Recherche in de uitvoering van deze onderzoeken nauw
samenwerken met de regiopolitie Amsterdam Amstelland. Datzelfde geldt
eveneens voor de samenwerking tussen het parket Amsterdam en het
Landelijk Parket. Op deze manier komen we tot een effectieve bundeling
van krachten, gericht op de bestrijding van deze soort ernstige en
schokkende misdrijven.

De brieven
De in de fouillering van verdachte en op het slachtoffer aangetroffen
brieven maken deel uit van het voorgeleidingsdossier. We hebben kennis
genomen van het besluit van de Minister van Justitie om in deze zaak
deze brieven reeds gisteravond aan te bieden aan de Tweede Kamer. De
Minister van Justitie heeft dit aangemerkt als een uitzonderlijke
beslissing in een uitzonderlijke zaak en de achtergronden van deze
beslissing aan de Kamer toegelicht. Het Openbaar Ministerie heeft
tevoren aan de Minister van Justitie zijn opvatting omtrent deze
beslissing kenbaar gemaakt. De opvatting van het OM was dat deze
documenten deel uitmaken van het voorgeleidingsdossier en dan ook eerst
aan de rechter dienen te worden voorgelegd, voordat ze in de
openbaarheid komen. Ook de advocaten dienen naar het oordeel van het OM
in kennis te worden gesteld van deze stukken, voordat zij daarvan
kennis nemen in de media. De Minister van Justitie is in deze
uitzonderlijke zaak tot een andere afweging gekomen.

Politie Amsterdam-Amstelland
Het is van groot belang dat er sprake is van een juiste berichtgeving.
De media berichten over het bestaan van een zogenaamde dodenlijst. Tot
nu toe is er in het onderzoek geen enkele sprake van een dodenlijst
zoals is gesuggereerd in verschillende media. Mocht echter blijken dat
de media wel in het bezit is van zo een lijst, dan lijkt het ons hun
plicht die lijst onmiddellijk te overhandigen aan de recherche. Zolang
dat niet het geval is het onjuist hierover te speculeren.

Er zijn goede afspraken gemaakt met de chef KLPD en de chef Nationale
Recherche over samenwerking tussen de Nationale Recherche en het
politiekorps Amsterdam-Amstelland.

Het korps Amsterdam-Amstelland werkt nauw samen met de Nationale
Recherche. Rechercheurs van het korps Amsterdam-Amstelland participeren
in het onderzoek van de Nationale Recherche en omgekeerd is dat ook het
geval. De informatie uit beide onderzoeken wordt gedeeld.

Er is nu sprake van twee onderzoeken die door de politiekorps
Amsterdam-Amstelland en de Nationale Recherche raakpunten hebben. Het
onderzoek uitgevoerd door het korps politie Amsterdam-Amstelland richt
zich primair op de bewijsvergaring gericht op de veroordeling van de
dader of daders, mededaders en medeplichtigen van de aanslag op Theo
van Gogh.

Het onderzoek uitgevoerd door de Nationale Recherche richt zich
voornamelijk op het vergaren van bewijs tegen verdachten die
terroristische activiteiten ontplooien.

Het algemene beeld in Amsterdam is rustig. Vanaf dinsdag heeft het
korps Amsterdam-Amstelland het draaiboek Vrede in werking gesteld.
Dat houdt in dat de volgende maatregelen inmiddels zijn genomen.
- Extra zichtbaarheid van de politie;
- Extra inzet van buurtregie;
- Op afroep beschikbaar hebben van diverse eenheden waaronder het vredesdetacement en openbare orde eenheden;
- Daar waar nodig extra surveillance;
- De opsporing gaat onverstoorbaar door.

Er is contact geweest met verschillende instanties over de beveiliging
van personen en objecten en uiteraard zijn er de nodige maatregelen
genomen. Exact ingaan over wie en welke maatregelen het betreffen doen
we niet. Wel zijn er een aantal zichtbare maatregelen, bepaalde
personen hebben persoonsbeveiliging en bij de uitreiking van de
Erasmusprijs waren maatregelen te zien, die ook te maken hebben met
veiligheid. Overigens is het zo, dat niet alle inmiddels genomen
maatregelen met het blote oog direct te zien zijn. Maar het is niet zo
dat wat niet zichtbaar is, er ook niet is.

Bron: om.nl