Brief van het Bewonerscomità© Korvelsweg aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg:

College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Tilburg
Tilburg, 19 juli 2010
Geachte Dames, Heren,
Het Bewonerscomità© Korvelseweg is opgericht met het doel het aanzicht, de diversiteit en de
leefbaarheid van de straat te waarborgen en zoveel mogelijk te verbeteren. Aanleiding voor de
oprichting is het grote aantal nieuwbouw initiatieven in de straat die het karakter van de straat in
negatieve zin aantasten en de afbraak van goede karakteristieke panden met een (sociaal) cultuur
historische waarde.
De laatste weken waren in het Brabants Dagblad verschillende keren de panden aan de
Korvelseweg 190-196 in het nieuws. Een buurtbewoner had (terecht) geklaagd over de kans op
vallende dakpannen. Eigenaar Verhagen verklaarde dat hij voornemens was deze panden af te
breken en daarom niet veel aandacht had besteed aan het onderhoud en bovendien met de gemeente
nog een conflict had over het bestemmingsplan. Inmiddels loopt een procedure tot herziening van
het bestemmingsplan omdat de bestuursrechter de heer Verhagen in het gelijk gesteld heeft. De
kans dat hij zijn voornemen de panden Korvelseweg 190-200 af te breken, kan uitvoeren, is
hierdoor groter geworden.
Over de panden Korvelseweg 190-196 hebben we ons op 28 november 2008 gewend tot de
monumentencommissie met het verzoek te onderzoeken of deze panden niet op de monumentenlijst
moesten worden geplaatst. Het ging ons inziens om panden met een grote monumentale waarde.
In haar reactie schreef de monumentencommissie ons onder andere:
´ Gelet op de aangeleverde informatie van het bewonerscomità© en van de gemeente onderschrijft de
commissie dat sprake is van een bijzondere waarde, in ieder geval voor wat betreft het beeld in dit
deel van de straat. Behoud en hergebruik van dergelijke ensembles heeft nadrukkelijk de voorkeur
boven sloop en nieuwbouw van een groter volume. ´
De monumentencommissie schreef toen verder: ´De monumentencommissie is in 2008
geïnformeerd over de voortgang van het gemeentelijke Lintenplan, maar is niet op de hoogte van de
huidige status of de gekozen aanpak ten aanzien van de cultuurhistorisch waardevolle ensembles. In
de optiek van de monumentencommissie zouden er juist in dat plan aanknopingspunten moeten
komen om dit soort ensembles te beschermen.‘˜
De monumentencommissie heeft dus m.b.t. ons verzoek impliciet verwezen naar het Lintenplan.
Ondertussen is er met betrekking tot het Lintenplan wel het een en ander gebeurd. Echter de
aandacht gaat echter vooral naar de economische problemen en mogelijkheden van de linten. Er is
wel een lijst gemaakt met waardevolle ensembles aan de linten, maar deze hebben geen enkele
status. De ensemblelijst, zoals die nu bestaat (maar nog geen officiële status heeft), is het resultaat
van goede bedoelingen, maar biedt geen enkele mogelijkheid om sloop te voorkomen. De afronding
van de procedure om aan de ensemblelijst een status te geven zal nog lang zijn. Bovendien is nog
zeer onduidelijk welke bescherming panden op deze lijst zullen hebben. Om te voorkomen dat
panden zoals Korvelseweg 190-196 worden afgebroken en zo de verdere verschraling van het
straatbeeld verder gaat, zouden deze panden moeten worden beschermd. Ons inziens zou dat het
best kunnen via een aanwijzing als gemeentelijke monumenten.
Het lijkt er nu op dat de ensemblelijst de gemeente als alibi wordt gebruikt om geen actief beleid te
hoeven voeren tav het plaatsen van panden op de monumentenlijst aan de linten. De ensemblelijst
zou een goed instrument kunnen zijn om een stukje cultuurhistorische kwaliteit te borgen, maar
voordat die procedure afgerond is zullen te veel waardevolle panden al door de slopershamer
getroffen zijn.
Het Bewonerscomità© Korvelseweg zal zich blijven verzetten tegen sloop van de panden
Korvelseweg 190-196 en verzoekt het college de panden Korvelseweg 190-196 op de gemeentelijke
monumentenlijst te plaatsen. Voor de motivatie waarom deze panden een monumentale waarde
hebben verwijzen wij U naar onze voornoemde brief.
Mocht u willen besluiten tot het geheel of gedeeltelijk afwijzen van dit verzoek dan zouden wij
voor dit besluit graag gehoord worden.
Hoogachtend,
St. Bewonerscomità© Korvelseweg