Vianen, 4 januari 2005 - Momenteel heeft bijna 20% van de bedrijven in
Nederland met 50 of meer werknemers plannen om binnen nu en 3 jaar te
investeren in Voice over IP toepassingen. Veruit de belangrijkste reden
c.q. drijfveer (ca. 64%) is bij deze bedrijven de verwachte
kostenbesparing. Dit blijkt uit een onlangs door Triple P en MarketCap
gezamenlijk uitgevoerd onderzoek naar VoIP & IP Telephony in
Nederland. Voor dit onderzoek zijn interviews afgenomen bij ca. 450
bedrijven met 50 of meer werknemers.  

 
Vooral bij kleine bedrijven (50 tot 100 FTEs) is kostenbesparing de
absolute reden om over te stappen naar een VoIP-oplossing, hier geeft
bijna 90% van de bedrijven met investerings-plannen aan dat dit de
reden is. Aan de bovenkant van de markt worden ook regelmatig redenen
genoemd als nieuwe technologie & innovatief en flexibiliteit van
werkplekinrichting. Richard Schuit, Business Consultant VoIP & IPT
van Triple P geeft aan: Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat de drive
om over te stappen een verwachte kostenbesparing is. Waar leveranciers
dus voor moeten zorgen is dat dit niet leidt tot een anticlimax. Dit
betekent derhalve dat potentiële VoIP-gebruikers ook gewaarschuwd
moeten worden voor mogelijke tegenvallers in de eerste fase van een
VoIP-traject. Naast de waarschuwing dient er verder ook een duidelijke
pilot gedefinieerd te worden en zijn goed projectmanagement en een
stappenplan cruciaal voor het succesvol implementeren van VoIP. De
kansen zijn legio, maar de risicos en mogelijke problemen dienen wel
goed geïnventariseerd te worden.   
 
Waar ca. 64% aangeeft dat kostenbesparing de reden is voor de
VoIP-investeringen, daar heeft ruim 5% van de bedrijven een zeer
praktische reden voor de overstap, te weten: een verhuizing. Richard
Schuit zegt daarover: Bij veel bedrijven is telecommunicatie nog steeds
een verborgen onderdeel van de infrastructuur en valt soms onder de
verantwoordelijkheid van facilities management. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat een verhuizing een moment van bezinning met zich
meebrengt. Op dit soort momenten worden vaak ook afwegingen gemaakt
voor zaken als wel of geen Wireless Office.   
 
Naar branche bezien wordt naast kostenbesparing bij de sector zakelijke
dienstverlening relatief vaak de verhuizing als reden genoemd. Binnen
de publieke sectoren wordt relatief vaak beheersbaarheid &
bereikbaarheid als belangrijke reden om over te stappen naar
VoIP-toepassingen genoemd. Het volgen van de laatste technische
ontwikkelingen wordt als reden vaker genoemd binnen de financiële
dienstverlening, het onderwijs en de overheid. Bij de financiële
dienstverlening speelt verder het hebben van meer flexibele werkplekken
eveneens een belangrijke rol bij de investeringen in VoIP.   
 
Bij het onderzoek uitgevoerd door Triple P en MarketCap is bij
bedrijven waar momenteel al gewerkt wordt met VoIP-toepassingen, tevens
geïnventariseerd welke problemen men heeft gehad bij deze
implementatie. Bij 39% van de bedrijven heeft men naar eigen zeggen
onvoldoende ondersteuning gehad vanuit de leverancier van de
VoIP-oplossing. Dit speelt vooral binnen de sectoren bouw, overheid,
handel en industrie. Verder wordt vooral bij kleinere bedrijven het
gebrek aan ondersteuning als een probleem ervaren. Richard Schuit heeft
hier een simpele verklaring voor: Binnen deze sectoren is veelal de
ICT-afdeling verantwoordelijk voor zowel de data- als de
voice-toepassingen. Dit betekent toch vaak dat er een hiaat is op
gebied van voice-kennis binnen een meer traditionele IT-afdeling.
Wanneer je hier als leverancier tegen aan loopt, dan dien je dit
terdege te beseffen en dient er dus in de aanbieding rekening gehouden
te worden met educatie en intensieve begeleiding. Dit betekent van de
andere kant, dat klanten waarbij sprake is van kennisgebrek op gebied
van VoIP en/of IPT ook niet puur op offerteprijs de leverancier moeten
selecteren. Wanneer dit gebeurt blijft er veelal geen ruimte meer over
voor serieuze begeleiding vanuit de leverancier en komen de
doelstellingen van de implementatie, zijnde kostenreductie dus in het
gedrang .   
 
Andere problemen die zich veelvuldig voordoen bij de implementatie van
een VoIP-toepassing zijn: verminderde spraakkwaliteit, de noodzaak tot
extra opleiding van eigen personeel (intern kennisgebrek), aanpassingen
aan WAN-netwerken, gebrek aan telefonie-kennis en ervaring bij de
ICT-afdeling en het gemis aan traditionele voice-faciliteiten bij de
VoIP-oplossing. Schuit hierover: Wanneer je deze lijst aan potentiële
problemen bekijkt, dan blijken dus vooral de ondersteuning vanuit de
leverancier en de kennis van de business processen van de klant bij de
leverancier cruciaal te zijn bij het al dan niet slagen van een
VoIP-implementatie.  

Bron: Triple P