Het Bedrijfsfonds voor de Pers heeft besloten een krediet van 80.000,- euro beschikbaar te stellen aan ADCaribbean BV voor het Antilliaans Weekblad

Het Antilliaans Weekblad, dat in maart 2005 werd geïntroduceerd, wordt voor de helft gevuld met nieuws en achtergronden uit de Nederlands-Antilliaanse gemeenschap en aangevuld met samenvattingen van nieuws dat zich op de Antillen voordoet (de andere helft). Daartoe is een samenwerkingsverband aangegaan met verschillende op de Antillen uitkomende kranten. De primaire doelgroep van de krant wordt gevormd door Antillianen die (tijdelijk) in Nederland verblijven, maar die de band met hun vaderland niet willen verliezen. Een secundaire doelgroep bestaat uit Nederlanders die beroepshalve of om persoonlijke redenen in de Antillen zijn geïnteresseerd. Om zo snel mogelijk na het starten van het blad een bepaalde kritische massa van betalende lezers te realiseren, wil de uitgever een wervingscampagne uitvoeren om de (verspreid wonende) doelgroep snel en direct te confronteren met het product. Voor de marketingkosten in de eerste drie jaar werd subsidie aan het Bedrijfsfonds gevraagd. Het fonds heeft besloten een krediet van 80.000,- ter beschikking te stellen voor de uitvoering van de marketingcampagne. Het besluit de aanvraag gedeeltelijk toe te wijzen is gebaseerd op de volgende overwegingen. Artikel 2 van de Tijdelijke subsidieregeling minderhedenbladen en journalistieke internet-informatieproducten geeft het fonds de mogelijkheid steun te verlenen aan persorganen die gericht zijn op culturele en etnische minderheden indien de continuïteit dan wel het starten van de exploitatie van het persorgaan in gevaar is, respectievelijk niet mogelijk is en de noodzakelijke financiële steun niet of niet afdoende op andere wijze kan worden verkregen. Subsidie kan slechts worden verstrekt voor activiteiten uitgevoerd overeenkomstig een goedgekeurd projectplan dat uitzicht biedt op een rendabele exploitatie binnen een redelijke periode. In de aanvraag geeft de uitgever aan dat door het uitvoeren van de wervingscampagne er eerder uitzicht op continuïteit komt en dat hij in 2007 een rendabele exploitatie voor het blad verwacht te realiseren. Daarmee heeft de uitgever uitzicht geboden op een rendabele exploitatie binnen een redelijke termijn en wordt voldaan aan de eerder genoemde voorwaarden.

bron:Bedrijfsfonds voor de pers