De kwaliteit van de Nederlandse
huisartsenposten is aanzienlijk verbeterd. Echter de telefonische
bereikbaarheid van de posten buiten kantooruren en dan met name de
beantwoording van spoedoproepen is bij enkele posten zorgelijk.

Dit concludeert de Inspectie van de
Gezondheidzorg in het vandaag uitgekomen rapport naar de
zorgverlening, spreiding en toegankelijkheid van de
huisartsenposten in Nederland. Het rapport 'Kwaliteit
huisartsenposten verbeterd sinds 2003' is een vervolg op een
onderzoek in 2003, waaruit bleek dat veel posten veelal niet
voldeden aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg.

Volgens de inspectie zijn de in 2003
gevonden kinderziekten van de huisartsenposten nu grotendeels
overwonnen. De Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) werkt
aan kwaliteitseisen en certificering, waarbij zij de veldnormen
bijvoorbeeld op het gebied van infectiepreventie en
apotheekvoorziening nog moeten ontwikkelen.

Uit het onderzoek van de inspectie blijkt
verder dat de telefonische bereikbaarheid over de hele linie wel is
verbeterd, maar het aantal keren dat de telefoon buiten kantooruren
helemaal niet beantwoord werd, fors is gestegen. Vier procent van
de spoedoproepen werden niet door een persoon beantwoord; dit
speelde bij negen huisartsenposten. De inspectie vindt dit een
zorgwekkende ontwikkeling.

Verder vindt de inspectie dat er nog
onvoldoende garantie is voor een goed inhoudelijk verloop van het
triageproces. Zo blijkt uit het onderzoek dat snelle telefonische
beoordeling van levensbedreigende zorgvragen door de triagist wel
vaker volgens protocollen worden afgehandeld en de huisarts bij de
meeste posten ook binnen één uur voor autorisatie van
de triage-adviezen zorgt. Maar het ontbreekt nog aan duidelijke
opleidings- en vakbekwaamheidseisen waaraan een triagist moet
voldoen.

De inspectie zal de enkele
huisartsenposten die op een paar gebieden achterblijven bezoeken en
aansporen tot verbeteracties. Zo nodig zal de inspectie dwingend
optreden als eerder aanbevolen maatregelen niet zijn opgevolgd.

bron:IGZ