In de natuurgebieden is de natuurkwaliteit
de afgelopen jaren gemiddeld gezien verbeterd. De perspectieven
voor agrarisch en particulier natuurbeheer zijn echter beperkt.
Agrarisch natuurbeheer zou effectiever zijn als het zich richt op
landschapsbehoud in nationale landschappen, of wordt uitgevoerd aan
de randen van, of in samenhang met, natuurgebieden.
De(inter)nationaal afgesproken en gewenste natuurkwaliteit lijkt
alleen in natuurgebieden haalbaar. Wel dient dan in veel gebieden
het oppervlak natuur te worden vergroot en de milieukwaliteit
verder te worden verbeterd. Het natuurbeheer zal ook aan
effectiviteit winnen als de complexiteit van de huidige
subsidieregelingen wordt verminderd door harmonisatie. Dit staat in
de Ecologische evaluatie regelingen voor natuurbeheer van het
Milieu- en Natuurplanbureau(NMP) die dinsdag uitkomt.

Natuurkwaliteit bij agrarisch natuurbeheer
beperkt

Al decennia gaat de natuurkwaliteit in het
agrarisch gebied achteruit. Inmiddels wordt al bijna dertig jaar
agrarisch natuurbeheer gesubsidieerd, momenteel op circa 8% van het
landbouwareaal. De boeren komen voor het grootste deel de afspraken
van de subsidievoorwaarden na. De weidevogelstand blijft echter
gemiddeld genomen nog steeds achteruitgaan, overigens niet alleen
bij agrarisch natuurbeheer maar ook in natuurgebieden. De
graslanden zijn bloemrijker geworden, maar de uiteindelijk gewenste
natuurkwaliteit komt niet of nauwelijks dichterbij. Bovendien
houden veel boeren het agrarisch natuurbeheer maar enkele jaren
vol. Dit beperkt de effectiviteit ook. Direct naast een
natuurgebied kan agrarisch natuurbeheer effectiever zijn, omdat
agrarisch natuurbeheer dan een buffer kan vormen rond
natuurgebieden tegen milieuverslechtering veroorzaakt door
intensieve landbouw.

Perspectieven voor particulier
natuurbeheer beperkt

De ambitieuze beleidsdoelstelling om in
2018 ruim 42.000 ha nieuwe natuur in particulier beheer te
realiseren op voormalige landbouwgrond grond, lijkt vooralsnog niet
haalbaar. Bovendien dreigt met particulier natuurbeheer een grotere
versnippering van natuurbeheer in de hand te worden gewerkt.

Natuurkwaliteit in natuurgebieden
verbeterd

In natuurgebieden is de meestal al vrij
hoge natuurkwaliteit de afgelopen jaren verbeterd. De beheerders
voldoen in de meeste gevallen aan de eisen van de
subsidieregelingen. De rijksambities voor natuurbescherming liggen
echter hoger dan het niveau van de subsidieregelingen. Dat heeft te
maken met(inter)nationale verplichtingen om bij te dragen aan
behoud van natuur. Op meer dan de helft van het areaal van de
natuurgebieden van Staatsbosbeheer en gebieden met subsidie van
Programma Beheer (onder andere Natuurmonumenten), is de gewenste
natuurkwaliteit nog niet gerealiseerd vanwege slechte
milieukwaliteit of te kleine gebieden die geïsoleerd liggen
ten opzichte van andere natuur. Het is nu aan de provincies om met
hulp van het Rijk het voortouw te nemen om de milieukwaliteit en de
grootte van de natuurgebieden nog aanzienlijk verder te verbeteren.
Harmonisatie van de diverse regelingen voor beheer en behoud van
natuur zal daar ook aan bij kunnen dragen.

bron:MNP