De provincie Utrecht heeft samen met Inbo een handreiking Ruimtelijke
Kwaliteit op bedrijventerreinen opgesteld. In deze handreiking wordt
aangegeven op welke manier tijdens het planvormings- en
ontwikkelingsproces ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen
gerealiseerd kan worden. De nieuwe uitgave is bedoeld voor de provincie
Utrecht, de Utrechtse gemeenten en het bedrijfsleven (ondernemers en
projectontwikkelaars).

De handreiking sluit  aan bij het beleid van de provincie
Utrecht om op nieuwe en bestaande bedrijventerreinen zorgvuldig om te
gaan met het ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit te stimuleren. De
achterliggende gedachte is dat ruimtelijke kwaliteit de (economische)
levensduur van bedrijventerreinen verlengt en de gebruikswaarde voor
gebruikers en bewoners verbetert. Dit beleid is opgenomen in het
Economische Beleidsplan en het Streekplan. Eerder stelden de provincie
Utrecht en Inbo ook al een handreiking intensief ruimtegebruik voor
gemeenten op.

Ingrid Schuringa is bij de provincie betrokken
als adviseur Economische Zaken: "Doel is gemeenten en bedrijfsleven te
ondersteunen bij het in de praktijk brengen van ruimtelijke kwaliteit
en zorgvuldig ruimtegebruik op bedrijventerreinen. De ontwerpeisen
´belevingswaarde' en ´toekomstwaarde' van bedrijvenparken worden steeds
belangrijker. De ambitie van de provincie is om de komende jaren
ruimtelijke kwaliteit breder op te pakken. Het gaat daarbij o.a. om de
inbedding van een terrein in de landschappelijke of stedelijke omgeving
en het toekennen van sociale, ecologische en culturele dimensies van
bedrijventerreinen. Recente voorbeelden in de provincie Utrecht zijn:
bedrijvenpark Het Klooster (cultuurhistorie) te Nieuwegein;
bedrijvenpark Rondeel (architectuur) te Houten en bedrijvenpark
Larenstein (inpassing omgeving) te De Bilt".

Vanuit Inbo was
Jeanet van Antwerpen verantwoordelijk voor het project: "Werken aan
ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen is hard nodig. Er valt nog
heel veel te verbeteren, niet alleen op bestaande terreinen, maar ook
bij de planvorming voor nieuwe terreinen. Ruimtelijke kwaliteit moet,
net als bij de watertoets, een duidelijke plek krijgen in het hele
(her)ontwikkelingsproces. We hebben geprobeerd een praktisch en
concreet instrument te maken. Provincie, gemeente en bedrijfsleven
kunnen met de door ons opgestelde checklists voor bestaande en nieuwe
terreinen direct met ruimtelijke kwaliteit aan de slag. In de checklist
is ruimtelijke kwaliteit heel helder geoperationaliseerd. Het is geen
abstract begrip, maar duidelijk benoembaar. Dit verbetert de
communicatie tussen betrokkenen en daarmee ook de kans dat ruimtelijke
kwaliteit daadwerkelijk gerealiseerd wordt".

bron:Provincie Utrecht