De Duitse aannemers ontwijken niet structureel de Nederlandse bouweisen. Dit blijkt uit een door de VROM-Inspectie in samenwerking met de Arbeidsinspectie uitgevoerd onderzoek. De Nederlandse arbo-regels worden echter minder goed nageleefd. Onwennigheid aan controles op de bouwplaatsen kan hiervan een oorzaak zijn.

Aanleiding voor het onderzoek waren de geluiden in 2004 dat woningen die in Nederland door Duitse aannemers zijn gebouwd, niet zouden voldoen aan de Nederlandse bouwregelgeving.

Naleving van bouwregelgeving
Uit een onderzoek in noord Nederland is voor deze signalen geen bewijs gevonden, als het gaat om het naleven van de bouwregelgeving. Duitse aannemers voldoen in ongeveer gelijke mate aan de Nederlandse bouwregelgeving als de Nederlandse aannemers. Duitse bouwmethoden en materiaalgebruik vertonen wel verschillen met de Nederlandse. Op het terrein van de arbo-regelgeving ligt het echter anders. Er zijn op dit terrein relatief meer overtredingen geconstateerd.

Afwijkingen
Van veertien woningbouwplannen waar Duitse aannemers de bouw realiseerden, werd bekeken of deze voldeden aan de gestelde regels. Afwijkingen zijn geconstateerd voor de ventilatie van woningen, de capaciteit van dakgoten, op kleine onderdelen van de isolatie van de fundering en voor de toegankelijkheid van de woningen. Deze zijn vooral het gevolg van verschillen tussen Duitse en Nederlandse bouwgewoonten.

Tekortkomingen op arbogebied
Op arbogebied werden relatief meer tekortkomingen geconstateerd in de naleving dan bij Nederlandse aannemers. De tekortkomingen gaan vooral over het onvoldoende tegengaan van het gevaar voor vallen, en het werken met niet-gekeurde arbeidsmiddelen of met arbeidsmiddelen van onvoldoende kwaliteit. In Duitsland wordt minder frequent gecontroleerd op de bouwplaats. Onbekendheid met controles is dan ook wellicht één van de oorzaken dat er relatief veel arbo-overtredingen zijn geconstateerd.

Onbekendheid met Nederlandse regels
Daar waar de bouw niet voldeed aan de regels, was onbekendheid een belangrijke oorzaak. Duitse aannemers weten vaak niet precies waaraan zij volgens de Nederlandse regels moeten voldoen. Regels verschillen soms van datgene wat in Duitsland is voorgeschreven. Ook gebruikt men soms andere bouwmethoden en materialen.

Toezicht gemeente
Het signaal dat de gemeenten onvoldoende toezicht houden op de bouw door Duitse aannemers is in het onderzoek niet bevestigd. Sommige gemeenten besteden extra aandacht aan de verschillen tussen Nederland en Duitsland: door voorlichting en door in de controle goed te letten op de verschilpunten in bouwmethoden. Dit leidt tot goede resultaten, namelijk het voldoen aan de Nederlandse normen.

Alert op verschillen
Gemeenten en opdrachtgevers wordt in het onderzoek aangeraden om met name alert te zijn op de verschillen tussen de Nederlandse en Duitse bouwgewoonten: ventilatie, isoleren van de fundering, dakgoten, deurhoogtes en drempels. Verder kan voorlichting aan buitenlandse aannemers een positief effect hebben. Voor de drie doelgroepen (gemeenten, opdrachtgevers en Duitse aannemers) zijn daarom informatiebrochures opgesteld. De VROM- en Arbeidsinspectie benaderen ook de Duitse branche-organisaties met informatie.

bron:VROM