Op dit moment woont een kwart van de 1,6 miljoen eerste generatie allochtonen korter dan vijf jaar in Nederland. Iets meer dan een derde woont hier langer dan twintig jaar. In 2020 zal meer dan de helft van de niet-westerse allochtonen hier langer dan twintig jaar wonen. Dat blijkt uit de bevolkingsprognose 2004-2050 van het CBS

Surinamers lang in Nederland, Antillianen kort
Turken, Marokkanen en met name Surinamers wonen hier over het algemeen langer dan de andere groepen allochtonen. Dit houdt verband met de arbeidsmigratie uit Turkije en Marokko in de jaren zestig en zeventig en met immigratie van Surinamers na de onafhankelijkheid van dat land in 1975.

Antillianen en Arubanen komen hier vaak voor een aantal jaren, bijvoorbeeld voor studie, en keren daarna weer terug.
Onder de groep overige niet-westerse allochtonen bevinden zich veel asielzoekers die in de jaren negentig naar Nederland zijn gekomen.

Ook veel lang-verblijvende westerse allochtonen
Het verblijfsduurpatroon van de eerste-generatie westerse allochtonen is anders dan van de niet-westerse allochtonen. Een kwart van de westerse allochtonen woont korter dan vijf jaar in Nederland en dat aandeel verandert de komende vijftien jaar nauwelijks. De meesten van hen komen hier een paar jaar werken, al dan niet met hun partners en kinderen. Toch verblijft ruim 40 procent van de westerse allochtonen al langer dan twintig jaar in ons land. Tien procent woont hier zelfs al langer dan vijftig jaar. Onder deze laatsten vinden we vooral mensen die in Indonesië of het voormalige Nederlands-Indië zijn geboren en in de jaren 1946-1950 naar Nederland zijn gekomen, maar ook een groot aantal Belgen en Duitsers die met Nederlanders zijn getrouwd.

Minder immigranten dan in het verleden
De verwachting is dat de komende decennia minder niet-westerse immigranten naar Nederland zullen komen dan in het verleden. Dat is de reden dat het aantal kort-verblijvende niet-westerse allochtonen zal afnemen.

Zo worden op termijn jaarlijks 37 duizend immigranten van niet-westerse herkomst verwacht. In de periode 1987-2004 waren dat er gemiddeld 52 duizend.

bron:CBS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular