Het verlaagde btw-tarief (6%) voor de
levering van bepaalde levende dieren gaat alleen gelden voor dieren
die worden gebruikt in de landbouw of voor de voedselproductie. Dit
staat in een wetsvoorstel waarmee de ministerraad op voorstel van
minister Zalm van Financiën heeft ingestemd.

De Nederlandse btw-wetgeving voor levende
dieren is op dit moment ruimer. Het gaat daarbij om rundvee,
schapen, geiten, varkens en paarden. Voor deze dieren is tot nog
toe het verlaagde btw-tarief voorzien, ongeacht de bestemming van
de dieren. Volgens de zesde btw-richtlijn van de Europese Unie moet
het normale btw-tarief gelden voor de levering van levende dieren
die niet voor de landbouw of de voedselproductie worden gebruikt.
Te denken valt aan ren-, rij-, spring-, dressuur- en manegepaarden.
Het wetsvoorstel bepaalt dat het 19%-tarief gaat gelden voor de
levering van deze categorie dieren.

De Europese Commissie heeft Nederland
aangesproken op de strijdigheid met de zesde

btw-richtlijn. In reactie hierop heeft de
Nederlandse regering aangegeven dat de

wetgeving naar verwachting per 1 januari
2007 zal worden aangepast. Aanvankelijk was deze aanpassing
voorzien in het Belastingplan 2007. De Tweede Kamer heeft deze
aanpassing bij amendement uit het Belastingplan 2007 gehaald. Het
wetsvoorstel dat nu door de ministerraad is goedgekeurd, regelt
alsnog de toepassing van het 19%-tarief op de levering van ren-,
rij-, spring-, dressuur- en manegepaarden en van rundvee, geiten,
schapen en varkens voor hobbydoeleinden.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat
het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden
gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de
Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede
Kamer.

bron:RVD

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular