Het gemiddelde inkomen van niet-westers
allochtone mannen van 25–59 jaar is ongeveer 30 procent lager
dan dat van autochtone mannen. Dit komt voor een aanzienlijk deel
door hun lagere opleiding.

Marokkaanse mannen onderaan
inkomensladder

Het inkomen van Marokkaanse mannen van
25–59 jaar was in 2003 gemiddeld 42 procent lager dan dat van
autochtone mannen in deze leeftijdsgroep. Turkse mannen hadden een
inkomensachterstand van 34 procent. Bij Antilliaanse, Arubaanse en
Surinaamse mannen was het verschil minder groot.

Surinamers en Antillianen hoger opgeleid
dan Turken en Marokkanen

Turkse en Marokkaanse mannen zijn
gemiddeld het laagst opgeleid. Meer dan de helft heeft alleen
basisonderwijs of een diploma op vmbo-niveau. Surinaamse en
Antilliaanse en Arubaanse mannen doen het qua opleiding een stuk
beter. Maar ook zij zijn in vergelijking met autochtone mannen
minder vaak hoogopgeleid.

Een derde achterstand bij Turken door
opleiding

De inkomensverschillen hangen onder meer
samen met leeftijdsopbouw, de huishoudensamenstelling en het aantal
uren dat iemand werkt. Als hiermee rekening wordt gehouden is de
inkomensachterstand van allochtonen minder groot.

Wanneer ook met opleidingsniveau rekening
wordt gehouden neemt de inkomenachterstand verder af. Bij Turkse
mannen is het effect van opleiding het grootst. Bij hen is een lage
opleiding verantwoordelijk voor bijna een derde deel van de
inkomensachterstand. Bij Marokkaanse mannen is dit ongeveer een
vierde deel.

Inkomensachterstand Antillianen geheel
verklaard

Antillianen en Arubanen vormen de enige
groep die geen inkomensachterstand meer heeft als rekening wordt
gehouden met het verschil in leeftijd, huishoudensamenstelling,
arbeidsduur en opleiding. Bij de andere niet-westerse groepen
blijft een inkomensachterstand van 12 tot 16 procent bestaan.

Investeren in voorkomen schooluitval

Beleid gericht op vermindering van de
opleidingsachterstand van niet-westerse allochtonen kan de
bestaande ongelijkheid reduceren. Beleidsmaatregelen tot nog toe
waren vooral op basisscholen gericht. Het nieuwe beleid zal ook
voorzien in maatregelen om de omvangrijke uitval in het voortgezet
onderwijs van met name allochtone leerlingen terug te dringen.

bron:CBS