Het ministerie van VROM wil komen tot de
oprichting van één stichting die de ontsluiting en
standaardisatie van de zogeheten geo-informatie in Nederland gaat
coördineren. Dat is informatie over gebouwen, percelen,
wijken, gebieden etc. die onder meer gebruikt wordt in
bestemmingsplannen bij topografische kaarten en kadastrale
gegevens. Dit schrijft minister Winsemius in een brief van 12
december aan de Eerste en Tweede Kamer.

De nieuwe organisatie is een fusie van
twee al bestaande stichtingen op het gebied van geografische
gegevens: RAVI (Overlegorgaan Raad voor de Vastgoedinformatie) en
NCGI (Nationaal Clearinghouse Geo-informatie). Met de oprichting
van Geonovum wordt een belangrijke stap gezet naar een betere
afstemming en coördinatie van de publieke geografische
gegevens in Nederland. De minister van VROM is coördinerend
bewindspersoon voor de geo-informatie. De nieuwe stichting wordt
voor een bedrag van 700.000 euro gesubsidieerd door de ministeries
van VROM, LNV en V&W, het Kadaster en TNO-NITG.

De basisregistraties voor gebouwen,
adressen, kadaster en topografie vormen een belangrijk onderdeel
van het stelsel van basisregistraties, dat in de toekomst het hart
van de overheidsgegevens moet gaan vormen. Gelet op dit het
toenemende belang van geo-informatie is eerder dit jaar al een
speciaal beraad voor geo-informatie (GI-beraad) in het leven
geroepen. Dit is een ambtelijk college dat de minister van VROM
adviseert. Eerste en Tweede Kamer hebben nu dertig dagen de tijd om
op de voorgenomen oprichting van Geonovum te reageren. Heeft het
parlement geen bezwaren, dan zal de nieuwe stichting worden
opgericht.

bron:VROM