De waterschappen hebben in 2003 voor de uitvoering van hun taken 2,2 miljard euro uitgegeven. Dit is 5,1 procent meer dan in 2002. Van de exploitatiekosten wordt zo'n 80 procent gedekt uit de opbrengst van de eigen heffingen. In 2003 leveren deze verontreinigings- en omslagheffingen 1,8 miljard euro op, 6,3 procent meer dan in 2002.

Zorg voor waterkwaliteit: 1,3 miljard euro
Van het totale budget waarover de waterschappen beschikken, is in 2003 0,9 miljard euro uitgegeven aan de traditionele waterschapstaken. Dat is zo'n 40 procent van het budget.

Van hun totale exploitatielasten hebben de waterschappen in 2003 zo'n 1,3 miljard euro, 60 procent van hun budget, aan de zorg voor de waterkwaliteit besteed.

Extra uitgaven door WOZ-taxaties
De uitgaven aan goederen en diensten zijn in 2003 toegenomen tot bijna 0,8 miljard euro, ruim 18 procent meer dan in 2002. Deze stijging is vrijwel volledig het gevolg van de vergoeding, betaald aan gemeenten voor kosten van taxaties in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). De omslagheffingen van waterschappen zijn mede op deze taxaties gebaseerd.

Een typische kostenpost voor de waterschappen bij het waterkwaliteitsbeheer vormt de afvoer en verwerking van zuiveringsslib. Jaarlijks is daarmee circa 150 miljoen euro gemoeid.

Minder investeringen
In 2003 hebben de waterschappen voor ruim 0,7 miljard euro geïnvesteerd. Dit is 9 procent lager dan het recordbedrag van 0,8 miljard euro in 2002. De daling is het gevolg van de afronding van een aantal grote investeringsprojecten zoals de aanleg van de balgstuwkering Rampspol in West-Overijssel en de dijkversterkingen op basis van het Deltaplan grote rivieren.

Uitgaven grotendeels gedekt met opbrengst heffingen
Waterschappen dekken hun uitgaven voor het grootste deel uit eigen belastinginkomsten. Voor het beheer van de waterkwaliteit gebeurt dat voornamelijk uit de opbrengsten van de verontreinigingsheffing. In 2003 leverden deze heffing 1,1 miljard euro op, waarbij 0,8 miljard euro afkomstig was van gezinshuishoudens en ruim 0,3 miljard van bedrijven. De verontreinigingsheffing dekte daarmee 84 procent van de exploitatielasten van de waterkwaliteitszorg.

De omslagheffingen van de waterschappen dienen voor de bekostiging van de traditionele taken. In totaal brachten deze heffingen in 2003 0,7 miljard euro op, waarmee ruim driekwart van de lasten bij de traditionele taken financieel gedekt werden.

Overigens kunnen waterschappen zich op financieel gebied in hoge mate zelf bedruipen. Aan hun exploitatie dragen Rijk, provincies en gemeenten maar zeer beperkt bij. In 2003 was dat 63 miljoen euro.

bron:CBS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular