Het Besluit akkerbouwbedrijven en het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer zijn samengevoegd in een nieuwe Besluit landbouw milieubeheer. Dit betekent een lastenverlichting van ongeveer 40 miljoen euro per jaar. Het besluit heft de milieuvergunningplicht op en stelt daarvoor algemene regels in de plaats. Staatssecretaris Van Geel (milieu) heeft het besluit vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het Besluit landbouw milieubeheer geldt nu voor akkerbouw- of tuinbouwbedrijven met open grondteelt, melkrundveehouderijen, gemechaniseerde loonbedrijven, witloftrekkerijen, teeltbedrijven met eetbare paddestoelen, paardenhouderijen, kinderboerderijen, kleinschalige veehouderijen, spoelbassins en opslagen van vaste mest.

Eenvoudiger
Het besluit heft de milieuvergunningplicht voor gemechaniseerde loonbedrijven en voor enkele andere kleinere sectoren op. Ook vallen nu grotere melkveebedrijven dan voorheen onder deze algemene regels: tot 200 stuks melkvee plus bijbehorend jongvee (was: 110 stuks). Eveneens zijn mestoplagplaatsen en spoelinrichtingen voor bijvoorbeeld bloembollen onder de algemene regels gebracht. Het besluit bevat eenvoudige voorschriften voor de opslag van mest op landbouwpercelen, en maakt een einde aan jarenlange onzekerheid (en juridisch getouwtrek) over de eisen die hieraan gesteld zouden moeten worden. De voorschriften voor spoelbassins zijn op verzoek van, en in nauw overleg met de bloembollenbranche tot stand gekomen. De geluidsparagraaf is ook verregaand vereenvoudigd: voor ondernemers is nu veel duidelijker welke eisen er gelden, de handhaving wordt eenvoudiger en gemeenten krijgen ruimte om zelf de normen aan te passen.

bron:VROM