De Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) heeft met instemming kennisgenomen van het advies dat het Nationaal Platform Anders Betalen voor Mobiliteit vandaag aan de ministers Peijs en Zalm heeft aangeboden. Daarbij onderstreept de VNA dat het afbouwen van de BPM met een zorgvuldige overgangsperiode moet gebeuren, zoals ook het Platform voorziet. 

BPM zorgvuldig afbouwen 
Het Platform voorziet dat, na een voorfase met een knelpuntenheffing, vanaf ongeveer 2012 een tweede fase start waarin motorrijtuigenbelasting en BPM stapsgewijs worden afgebouwd en omgezet in een heffing per kilometer. Organisaties in de automotive branche, waaronder de VNA, hebben eerder al onderzocht dat voor het verantwoord afbouwen van de BPM een overgangsperiode van circa 8 tot 10 jaren nodig zal zijn. Het afbouwen zou dan rond 2020 voltooid kunnen zijn. 
De VNA onderschrijft dat zo'n overgangsperiode van groot belang is voor het op gecontroleerde wijze laten wegvloeien van de BPM-component in de restwaarde van auto's. Een te snelle omzetting van de BPM kan leiden tot onverantwoorde verstoringen in de waardeontwikkeling van het wagenpark. Dat is nadelig voor alle auto-eigenaren, dus voor leasemaatschappijen maar ook voor particulieren. 
De VNA stelt verheugd vast dat ook het Platform voor zo'n zorgvuldig traject kiest, zodat deze plannen geen enkele financiële bedreiging voor de leasebranche vormen. 
 
VNA-standpunt kilometerheffing 
De VNA is al geruime tijd voorstander van een kilometerheffing indien die effectief kan zijn voor verbetering van de bereikbaarheid. Dat is duidelijk in het belang van de zakelijke automobiliteit. Ook is belastingheffing naar gebruik billijker dan heffen naar aanschaf en bezit. Daarbij stelde de VNA eerder al wel een aantal voorwaarden. Er moet sprake zijn van echte marktwerking en de opbrengsten moeten daadwerkelijk worden gereserveerd voor (extra) weginfrastructuur. Ook moet een heffing economisch verantwoord zijn en geen onaanvaardbare concurrentieverschillen tussen bedrijven of regio's à³f verzwaring van de administratieve lasten opleveren. Tot slot mag geen sprake zijn van dubbele belastingheffing, dus op termijn moeten BPM en MRB worden opgenomen in een bedrag per kilometer. De VNA ziet in het adviesrapport veelbelovende aanknopingspunten voor het bovenstaande. 
 
VNA blijft betrokken 
De VNA zal de uitwerking van het advies aan de ministers op de voet volgen. Zij meent dat daarbij voor haar, als belangenbehartiger van de zakelijke automobiliteit, zeker een rol weggelegd zal zijn. Autoleasemaatschappijen zullen immers moeten inspelen op de komst van deze nieuwe vormen van betalen van mobiliteit. Klanten zullen van hun leasemaatschappij verlangen dat die voor de afhandeling van heffingen zorgt. 
 
bron:VNA