Het VMBO biedt volop mogelijkheden. Op een paar knelpunten na zijn leerlingen positief over het VMBO als onderwijsvorm.. Dit blijkt uit onderzoek dat het LAKS heeft uitgevoerd op 21 VMBO-scholen waar meer dan 90 leerlingen hun ongezouten mening hebben gegeven. Op 17 mei heeft minister Van der Hoeve het eerste exemplaar van het rapport .GO VMBO?!. in ontvangst genomen, met de belofte stages in het VMBO nogmaals op de agenda te zetten.  

Behalve het LAKS vindt ook de minister dat de mening van de leerlingen een belangrijke peiler is in onderwijsland. In de publieke opinie is deze mening veel te weinig naar voren gekomen. Via dit onderzoek geeft het LAKS de VMBO.er een stem. De leerlingen zelf kunnen het VMBO immers het best beoordelen aangezien zij degenen zijn die dit onderwijs ervaren. De bevindingen die uit het onderzoek naar voren komen zijn dan ook divers en veelbelovend; de stages worden als leerzaam en zinvol ervaren, het innovatieve onderwijs speelt in op de wens zelfstandiger en praktischer om te gaan met een aantal vakken en de zorgstructuur biedt een uitstekend vangnet voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Op een paar knelpunten na zijn leerlingen overwegend positief over het VMBO als onderwijsvorm.  
 
Een van de winstpunten is dat leerlingen zich prettiger en veiliger blijken te voelen op scholen dan vooraf werd verondersteld. Een aantal scholen waar in het verleden problemen zijn geweest, heeft maatregelen genomen om de sfeer te verbeteren en dit heeft volgens de leerlingen gewerkt. Verder blijkt de zorgstructuur op VMBO scholen voor veel zorgleerlingen een goed perspectief te bieden. Leerlingen met leerproblemen krijgen extra aandacht en leerlingen die meer tot hun recht komen als ze praktijkvakken volgen, kunnen in een leerwerktraject geplaatst worden. Dit heeft een duidelijk gunstig effect voor deze leerlingen. Zij worden dankzij deze alternatieve routes uiteindelijk zorgvuldig naar een VMBO diploma geloodst.  
 
Waar leerlingen bijna unaniem enthousiast over zijn, zijn de stages. Leerlingen ontdekken of een beroep wel of niet bij ze past en doen de nodige werkervaring op. Een van de leerlingen verwoordt dit als volgt; .je krijgt door zo.n stage een indruk wat er in die business gaande is en hoe dat met bazen gaat enzo, je kunt ook al wennen aan werktijden..  
 
Zorgwekkend zijn signalen afkomstig van leerlingen uit zogenaamde achterstandswijken in grote steden. Zij benadrukken dat er leerlingen uit gezinnen met weinig financiële middelen zijn uitgevallen vanwege de schoolkosten. Een ander knelpunt ligt binnen de begeleiding en informatievoorziening rondom vervolgopleiding. Leerlingen weten de weg naar een decaan maar moeilijk te vinden. Sommige leerlingen zien de meerwaarde van een decaan niet, anderen weten niet eens wie de decaan op school is. Leerlingen baseren hun keuze voor een vervolgopleiding veelal op het bezoeken van open dagen op een ROC. De expertise van een decaan blijft in veel gevallen onbenut.   
  
Aan de hand van dit onderzoek wil het LAKS de scholen en de onderwijsinstellingen een spiegel voorhouden met als boodschap; dit is hoe de leerlingen over het VMBO denken, laat dit meewegen in beleidsbeslissingen!  

bron:OCW