Ook de provinciale staten krijgen meer en meer invloed op de benoeming van de commissarisen van de Koningin. De staten in Limburg hebben een speciale sollicitatiecommissie in het leven geroepen die een aanbeveling heeft gedaan aan de staten.Provincale Staten van Limburg hebben inmiddels besloten L.J.P.M. Frissen aan te bevelen als kandidaat voor het gouverneurschap van Limburg.
In een besloten gedeelte van de vergadering van Provinciale Staten heeft de vertrouwenscommissie, onder voorzitterschap van de heer H. Waterborg, gerapporteerd over de bevindingen van de sollicitatiegesprekken. De leden van Provinciale Staten hebben daarna besloten tot aanbeveling van de heer Frissen.

De 54-jarige Frissen is lid van het CDA en sinds 2001 burgemeester van Horst aan de Maas. Vanaf 1994 was hij burgemeester van Arcen en Velden. Van 1986 tot 1994 was de heer Frissen lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal met als aandachtsvelden primair onderwijs, gezondheidszorg, welzijn, luchtvaart, verkeer, regionale economie, plattelandsontwikkeling, sport en binnenlandse zaken. Leon Frissen is gehuwd, vader van een zoon en woonachtig in Horst.

De aanbeveling is direct bekendgemaakt bij onder meer de kandidaten en bij Minister Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). De minister neemt naar verwachting de aanbeveling over waarna de kandidaat na instemming door de ministerraad wordt voorgedragen voor benoeming door de Kroon. De benoeming geldt voor 6 jaar en zal naar verwachting ingaan rond 1 juli a.s. in verband met het vervroegd uittreden van huidig gouverneur Van Voorst tot Voorst per die datum.

Het functieprofiel voor de nieuwe Gouverneur voor Limburg werd vastgesteld tijdens de extra vergadering van Provinciale Staten op 20 januari 2005. Tijdens deze vergadering benadrukte Minister Remkes het belang van de te betrachten vertrouwelijkheid en dreigde geen rekening te houden met de aanbevelingen van Provinciale Staten als de vertrouwelijkheid niet in acht werd genomen. 

bron:provincie Limburg