Het gaat structureel beter met de leveringszekerheid van elektriciteit in Nederland. Dat concludeert minister Brinkhorst van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Hij baseert dit op een monitoringsrapportage van TenneT over de periode 2004-2012.

Daaruit blijkt dat ten opzichte van de vorige monitoringsrapportage over de jaren 2003-2011 het beeld duidelijk positiever is. Na een lichte daling van het aanbod in 2004 en 2005 is er een sterke toename van het binnenlands aanbod voor de jaren 2006 tot en met 2012, waardoor de leveringszekerheid gunstiger is.

De markt heeft een omvangrijke hoeveelheid investeringen aangemeld in nieuwe centrales en in levensverlenging van huidige centrales van in totaal 2600 megawatt aan opwekkingsvermogen. TenneT concludeert hieruit dat er tot het einde van de onderzochte periode, in2012, voldoende aanbod is om aan de binnenlandse vraag te voldoen. Ook is de omvang van de interconnectiecapaciteit tot en met 2012 ruim voldoende om de noodzakelijke import mogelijk te maken.
Op basis van deze gegevens adviseert TenneT om op dit moment geen nieuwe maatregelen te treffen voor de toekomstige leveringszekerheid in Nederland. Een zogenoemde zichttermijn van 4 jaar wordt door TenneT een redelijke termijn geacht om problemen met betrekking tot leveringszekerheid tijdig te kunnen aanpakken. Minister Brinkhorst neemt dit advies over. Dat betekent dat het in overleg tussen het ministerie van Economische Zaken, TenneT, DTe en het CPB uitgewerkte vangnet nu niet zal worden ingevoerd maar op de plank zal blijven liggen. Dit vangnet komt er in essentie op neer dat TenneT extra reservevermogen contracteert door middel van lange termijncontracten van maximaal 6 jaar. Hiermee wordt een indirecte prikkel gegeven aan producenten om te investeren in productievermogen.
Wel heeft TenneT om adequaat te kunnen reageren op onverwachte internationale elektriciteitsstromen exclusief snel beschikbaar vermogen gereserveerd. Het gaat hier om 220 megawatt afschakelbaar vermogen als calamiteitenvermogen.
Minister Brinkhorst meldt de Tweede Kamer tenslotte dat ter verbetering van de leveringszekerheid intensiever wordt samengewerkt met België, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland. Hiertoe worden werkgroepen in het leven geroepen, waaraan ook netbeheerders en toezichthouders uit de vijf landen deelnemen. Daarmee wordt druk gezet op het proces richting een goed functionerende regionale en uiteindelijk europese elektriciteitsmarkt.

bron:EZ