Een onderzoek naar het beleid binnen vier gemeenten om extreemrechtse sympathieën onder jongeren tegen te gaan.

LBR-rapport verschenen
Regelmatig verschenen de afgelopen jaren in de media berichten over
extreem-rechtse jongeren, zogenaamde Lonsdale-jongeren, in
verschillende regio's. Groepen van deze jongeren raakten slaags met
groepen allochtone jongeren. Schoolbesturen en -directies verboden
bepaalde kleding op zoek naar rust binnen de school. En na de moord op
Van Gogh vonden er verschillende brandstichtingen plaats en waren er
racistische kladpartijen, gepleegd door jongeren die gerekend worden
tot dergelijke groepen of waarvan de verdachten binnen die scene
gezocht worden. Het LBR bericht al een aantal jaren over een nieuwe
opkomende jeugdcultuur waarbinnen extreem-rechtse ideeën en symboliek
een prominente plaats innemen. In opdracht van het LBR onderzocht Vera
Huijgens in april en mei van 2004 hoe binnen vier regio's, Aalsmeer,
Dokkum, Eindhoven en Landgraaf, door de gemeenten met deze problematiek
wordt omgegaan.

De belangrijkste conclusies uit dit LBR-rapport zijn: De aanwezigheid
van groepen jongeren met extreem-rechtse sympathieën zorgt binnen de
regio's voor spanningen en soms zelfs tot gewelddadige confrontaties.
Gemeenten nemen zelden een coà¶rdinerende en sturende taak op zich.
Aalsmeer vormt daarop de gunstige uitzondering. Deze gemeente
faciliteert echter andere organisaties om iets met het probleem te
doen. Dit terwijl gemeenten zelf voortouw behoren te nemen: veiligheid
en openbare orde zijn primair de verantwoordelijkheid van de gemeente
en de politie. Binnen alle regio's is door verschillende partijen,
zoals politie en jongerenwerk, samenwerking gezocht om problemen aan te
pakken. De schattingen over de aantallen jongeren die het betreft lopen
binnen de regio's sterk uiteen. Maar het lijkt er op dat de door Van
Donselaar en Rodrigues in Monitor Racisme & Extreem Rechts genoemde
ondermarge van 300 voor heel Nederland te laag is. Eenduidigheid is er
ook niet over het ontstaan van de negatieve attitudes bij deze
jongeren. Waar nog bijkomt, dat zelden sprake is van een aansluiting
tussen de genoemde verklaringen en de gekozen aanpak van de
geïnterviewde partijen.

Het LBR pleit voor het oprichten van lokale of regionale netwerken
onder de verantwoordelijkheid van de gemeente(n), het in kaart brengen
van de jongeren zowel naar aantallen als naar motieven en een op die
motieven afgestemde aanpak. Een aanpak die zowel preventief, curatief
als repressief is, want soms is repressie nodig en werpt het vruchten
af.

Het rapport 'Lokale aanpak van rechts-extremisme onder jongeren' is als pdf-bestand beschikbaar op de website van het LBR.

Bron: Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular