Vandaag debatteert de vaste kamercommissie VWS over babysterfte en neonatale screening. De Lijst Pim Fortuyn pleit er in dit kader opnieuw voor dat een huwelijk tussen neef en nicht wordt verboden. Dergelijke huwelijken komen nog vaak voor onder niet-westerse allochtonen. Kinderen die uit dergelijke huwelijken worden geboren, lopen een verhoogde kans op erfelijke ziekten en andere ernstige aandoeningen. Om die reden komt ook babysterfte onder deze groepen meer voor.

'De Lijst Pim Fortuyn heeft in het kader van de integratieproblematiek al vaker gepleit voor een verbod op uithuwelijken en in het verlengde daarvan op huwelijken tussen neef en nicht. Dergelijke huwelijken zijn niet alleen een rem op de integratie en de emancipatie van allochtonen. Ook in het kader van de volksgezondheid is het ongewenst, vanwege dat verhoogde risico op ernstige aandoeningen bij de kinderen die eruit worden geboren', aldus LPF-zorgwoordvoerder Margot Kraneveldt.
Kraneveldt vindt het onbegrijpelijk dat achtereenvolgende regeringen, ook het kabinet Balkenende II, geen maatregelen wilden of willen nemen: 'Het gaat niet alleen om een verbod op dergelijke huwelijken om problemen al in een vroeg stadium te voorkomen, maar ook om veel meer en betere voorlichting aan deze groepen. Daar schort het nog zeer aan, want er rust aan de ene kant binnen de zorg een enorm taboe op, en aan de andere kant is er veel onwetendheid onder vooral Turkse en Marokkaanse migranten in Nederland. Dit taboe moet zo spoedig mogelijk worden doorbroken, in het belang van deze kinderen'.
In Nederland waren huwelijken tussen neven en nichten tot begin jaren '70 verboden, hoewel onder voorwaarden een ontheffing mogelijk was. Omdat dergelijke huwelijken onder autochtone Nederlanders niet veel meer voorkwamen, is dat verbod opgeheven. Daarna kwam echter de immigratie naar Nederland pas goed op gang. De roep om een nieuw verbod is dus al lang weer actueel, want een kwart tot een derde van de Nederlandse Marokkanen en Turken trouwt met een neef of nicht en ook bij andere immigrantengroepen uit niet-westerse landen komen familiehuwelijken veel voor', zegt Kraneveldt. Het gaat volgens schattingen om duizenden nieuwe huwelijken per jaar, want concrete cijfers zijn er niet. Ook daar moet volgens de LPF dus meer onderzoek naar worden gedaan.
Kraneveldt: 'De Lijst Pim Fortuyn pleit dus concreet voor een verbod op neef-nichthuwelijken en een zeer actieve voorlichting aan de bestaande doelgroepen. Zij moeten weten welke inteeltrisico's er zijn en een gedegen advies krijgen, zodat zij zelf een weloverwogen keuze kunnen maken. Deze kwestie dient aan de orde te komen vanaf het inburgeringtraject tot aan het consultatiebureau. Het kan raadzaam zijn om erfelijkheidsonderzoek te doen voor of tijdens de zwangerschap, het krijgen van kinderen kan in uiterste instantie ook worden ontraden. Maak de doelgroepen attent op het bestaan van de centra voor erfelijkheidsvoorlichting! We moeten nu eindelijk eens van de 'politiekcorrecte angst om te discrimineren' af, want die leidt juist tot discriminatie. Veel pijn en leed bij kinderen en ouders is het gevolg, en dat kan toch niet de bedoeling zijn?'
bron:LPF