De gezondheidsschadekosten door fijn stof bedragen momenteel tussen de 4 en 40 miljard euro per jaar. Zo blijkt uit een door bureau CE uitgevoerd onderzoek in opdracht van het Astma Fonds. Deze kosten zijn uiteindelijk voor iedereen
voelbaar in de portemonnee.

Volgens het Astma Fonds zou het kabinet - vooral met het oog op Prinsjesdag - zich meer moeten inzetten om deze kosten te verlagen. Dat kan alleen als het beleid voor de reductie van fijn stof wordt geïntensiveerd. Een betere aanpak van de luchtverontreiniging is noodzakelijk om de levenskwaliteit van mensen te verbeteren à©n om de maatschappelijke kosten binnen de perken te houden.

Luchtkwaliteit staat hoog op de politieke agenda en er wordt volgens de overheid een vergaand bronbeleid gevoerd. Niettemin heeft het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) van het RIVM onlangs berekend dat Nederland door toegenomen verbrandingsprocessen (zoals van scheepvaart en particulieren) meer stikstofdioxide zal uitstoten en de luchtkwaliteitsnormen voor stikstofoxide en fijn stof waarschijnlijk niet gehaald worden. Volgens Iris Hiemstra van het Astma Fonds gaat het bronbeleid dan ook niet ver genoeg en zal Nederland dus nog grotere inspanningen moeten verrichten om de lucht schoner te krijgen. 'Het Astma Fonds richt zich op bevordering van de gezondheid van mensen in Nederland. En vooral van mensen met luchtwegaandoeningen. Ons doel is dan ook de blootstelling aan verontreinigde lucht te verminderen om zo de levenskwaliteit van mensen met en zonder luchtwegaandoeningen te verbeteren. Behalve gezondheidsleed is er ook
financieel leed. In het kader van Prinsjesdag zou ik dan ook niet willen spreken van een Miljoenen-, maar van een Miljardennota. Nu het onderzoek duidelijk maakt dat de maatschappelijke kosten tussen de vier en veertig miljard euro per jaar bedragen, is het zaak een heldere, democratische afweging te maken tussen de te accepteren effecten en de te nemen maatregelen. Bovendien is het onderzoek een voedingsbodem voor een discussie over te halen Europese normen en de te verwachten gezondheidseffecten op de Nederlandse bevolking.'

Het Astma Fonds zal de onderzoeksresultaten aanbieden aan de leden van de vaste
Kamercommissies van VWS en VROM.

bron:Astmafonds

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular